Informacja prawna

Dostęp do portalu

Przedstawione poniżej zasady regulują dostęp i korzystanie z usług i zawartości Portalu internetowego utworzonego przez MECALUX S.p. z.o.o. (spółka zależna od Mecalux, S.A.), dalej "MECALUX", i dostępnego pod polskim adresem: www.logismarket.pl, lub pod adresem ogólnym: www.logismarket.com Korzystanie z portalu lub z jakiejkolwiek oferowanej na nim usługi oznacza przyjęcie na siebie całkowitej odpowiedzialności i wyrażenie bezwarunkowej zgody przez Użytkownika na niniejsze Zasady, a także na warunki indywidualne, które w konkretnych przypadkach regulują korzystanie z usług proponowanych przez Portal. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu i jego zawartości w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami moralnymi, porządkiem publicznym i niniejszymi Zasadami oraz warunkami indywidualnymi (ustalanymi oddzielnie w poszczególnych przypadkach).Tym samym Użytkownik przyjmuje na siebie zobowiązanie do powstrzymania się od używania Portalu w sposób, który mogłoby zakłócić jego prawidłowe działanie i korzystanie z Portalu przez innych użytkowników i związanych z nim serwisów lub, który mogłoby naruszyć prawa własności intelektualnej i przemysłowej MECALUX, jego dostawców, użytkowników lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Jeżeli w dowolnym momencie Użytkownik stwierdzi że wyżej wymienione naruszenia miały miejsce, powinien on poinformować o tym fakcie MECLUX wysyłając zawiadomienie drogą mailową na adres. info@logismarket.pl. Czynność ta nie będzie podstawą do rzeczywistego rozpoznania przez MECALUX, w rozumieniu treści artykułów 16 i 17 ustawy 34/2002 o usługach przedsiębiorstwa informacyjnego i handlu elektronicznego. Użytkownik upoważnia MECALUX do usunięcia z portalu wszelkich skutków przeprowadzonych przez niego działań lub zamieszczonych przez niego treści , które są niezgodne z wyżej wymienionymi warunkami, naruszają prawo lub przepisy prawne znane MECALUX. Na Portalu gromadzone są za pośrednictwem plików cookies anonimowe informacje mające znaczenie handlowe, na podstawie których przeprowadzane są analizy statystyczne kampanii e-marketingowych organizowanych przez MECALUX. Zebrane dane statystyczne nie powinny być wykorzystywane do rozpoznawania lub identyfikacji poszczególnych osób fizycznych. Nawet jeżeli pliki cookies nie posiadają funkcji gromadzenia i zapamiętywania danych osobowych, Użytkownik może skonfigurować swój nawigator w taki sposób, aby być uprzedzanym o pojawianiu się plików cookies w komputerze i uniemożliwiać ich instalację na twardym dysku. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi nawigatora, z którą Użytkownik powinien się zapoznać.

Zawartość portalu

MECALUX zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wedle własnego uznania zmian w prezentacji i konfiguracji Portalu a także odpowiednich, związanych z nim usług i zasad ich użytkowania, co nie może stanowić podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń przez Użytkownika. Użytkownik portalu przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż wszystkie dane i informacje o produktach i usługach, a także ich ceny, opis i inne informacje pojawiające się w Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą zawierać błędy, być nieprecyzyjne lub nieaktualne. Dlatego też przy podejmowaniu decyzji, które mogą mieć konsekwencje finansowe lub innego typu konsekwencje w stosunku do niego samego lub do osób trzecich Użytkownik nie powinien kierować się wspomnianymi informacjami, bez wcześniejszego samodzielnego i dokonanego na własną odpowiedzialność ich potwierdzenia i poddania ocenie. Zgodnie z przyjętymi zasadami, MECALUX nie udziela gwarancji, nie kontroluje, nie filtruje, ani nie autoryzuje treści wiadomości e-mail, jak również innego typu wiadomości wysyłanych przez użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione treści. Przed uzyskaniem dostępu do odpowiednich sekcji Portalu, w których wymagane jest podanie danych osobowych użytkownika, Użytkownik zobowiązany będzie do zapoznania się i akceptacji polityki prywatności dotyczącej danych o charakterze osobowym ("Informacje Poufne"). Polityka poufności opisana jest w poszczególnych sekcjach Portalu i określa w sposób szczegółowy warunki udzielania zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, stanowiąc dopełnienie niniejszej Informacji Prawnej.

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że cała zawartość Portalu, a także wszelkie oferowane przez Portal produkty i usługi oraz zawarte na nim informacje i dokumentacja, jego budowa, układ, prezentacja treści i używane w związku z Portalem programy informatyczne są chronione przez prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej i przemysłowej przysługujące MECALUX lub osobom trzecim. Użytkownik nie może kopiować, zmieniać, modyfikować, rozkładać na części, ingerować w konstrukcję, rozpowszechniać, wynajmować, użyczać, udostępniać lub umożliwiać publiczny dostęp za pośrednictwem dowolnego rodzaju mediów żadnego ze wspomnianych w powyższym paragrafie elementów, chyba że otrzyma wyraźną zgodę MECALUX lub uprawnionych osób trzecich i jeśli jest to prawnie dozwolone. Ponadto Użytkownik ma obowiązek powstrzymania się od wszelkich prób manipulacji lub zniekształcania danych chronionych prawem autorskim, prawem własności intelektualnej lub przemysłowej, przysługującym MECALUX lub właścicielom treści wprowadzonych do Portalu lub innymi przepisami.

Zwolnienie z odpowiedzialności

MECALUX zobowiązuje się do podjęcia i sfinalizowania wszelkich koniecznych czynności i wysiłków, których celem jest gwarancja zapewnienia dostępności i ciągłości funkcjonowania Portalu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług. MECALUX nie może jednakże zagwarantować ciągłości funkcjonowania poprawnego, nieprzerwanego i wolnego od wszelkich błędów. MECALUX nie może również zagwarantować niewystępowania wirusów lub innych elementów szkodliwych dla treści i usług świadczonych za pośrednictwem Portalu. Ponadto MECALUX nie kontroluje w sposób ciągły ani nie gwarantuje dyspozycyjności technicznej, jakości, niezawodności, dokładności i prawdziwości treści i usług dostępnych w miejscach należących do lub zarządzanych przez osoby trzecie, do których użytkownik może przejść z portalu za pośrednictwem odsyłaczy typu "link" . MECALUX nie kontroluje stron internetowych, do których odsyłają linki umieszczone na Portalu, nie oferuje ani nie handluje produktami i usługami dostępnymi na tych stronach, co dotyczy także stron internetowych dostawców Portalu. Każda transakcja obejmująca takie produkty lub usługi zawierana jest ze wspomnianymi osobami trzecimi a MECALUX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokonywane czynności. MECALUX jest wyłącznie pośrednikiem pomiędzy użytkownikiem a właścicielami produktów i usług ogłaszającymi się na stronach Portalu. MECALUX w sposób wyraźny i jednoznaczny oznacza wszelkie informacje zamieszczone przez dostawców Portalu. W każdym jednak przypadku dostawcy Portalu ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za swoje działania.

Prawo obowiązujące:

Niniejsze warunki podlegają przepisom prawa polskiego.

MECALUX, S.p. z.o.o.
NIP: 726-22-93-260
REGON: 472214072
ul. Leona Wyczółkowskiego 125
44-109 Gliwice
Polska

Zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
KRS: 0000074934
E-mail: info@logismarket.pl
URL: www.logismarket.pl