Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

ROHLIG SUUS Logistics - prawdziwie kompleksowy operator logistyczny - oraz Data Group Consulting - agencja badań rynkowych - przeprowadzili badanie ukazujące skalę zjawiska oraz stosunek firm do niedoborów inwentaryzacyjnych.

Poziom strat maleje.

Przedsiębiorstwa handlowe dwukrotnie częściej niż produkcyjne formalnie odnotowały występowanie problemu niedoborów (18% względem 36%). Branża e-commerce znalazła się pośrodku stawki z wynikiem 31%. Poziom strat inwentaryzacyjnych dla 85% badanych firm wynosi mniej niż 0,25% kosztu zakupu towarów. Wyższe liczby wskazują głównie firmy z sektora e-commerce (25% respondentów straty ocenia na poziomie 0,25-0,5%).

Ponad połowa ankietowanych twierdzi też, że poziom niedoborów inwentaryzacyjnych w ostatnich latach obniżył się, a prawie ¼, że pozostał bez zmian. Zaledwie 7% przedsiębiorstw miało w ostatnich latach do czynienia ze wzrostem poziomu niedoborów.
Jak pokazuje badanie, największy spadek uzyskują firmy, które charakteryzują się odpowiednio wysoką skalą wydatków na logistykę (Zdjęcie 2: Jeśli poziom niedoborów spadł według Pana/Pani doświadczenia jak duża jest ta zmiana?).

- Obecnie dostępne, zaawansowane rozwiązania IT, w szczególności nowoczesne systemy WMS, w znaczący sposób wpływają na minimalizację strat u klientów. Możliwość skanowania, lokalizacji czy inwentaryzacji paczek spowodował, iż posiadamy przejrzyste dane o ruchu towarów w magazynie. Na poziom bezpieczeństwa wpływają też: organizacja procesu i poziom jego szczelności oraz stosowane systemy kontrolingu, jak np. ochrona czy monitoring - powiedziała Anna Galas, Kierownik ds. rozwoju logistyki kontraktowej w ROHLIG SUUS Logistics.

Klienci niechętnie tolerują straty


Poziom akceptowalności niedoborów inwentaryzacyjnych jest różny, w zależności od sektora działalności firm. Ponad połowa badanych akceptuje straty inwentaryzacyjne do poziomu 0,25% kosztu zakupu towarów, ale ¼ nie toleruje żadnych niedoborów.
Przedsiębiorstwa handlowe uznają obecną wysokość strat, podczas gdy firmy produkcyjne mają względem nich najniższą tolerancję i postulują dalsze obniżanie ich poziomu. Jest to interesujące zważywszy na fakt, iż mają one najlepsze wskaźniki - wśród badanych firm produkcyjnych żadna nie odnotowała niedoborów wyższych niż 0,25% rocznej wartości towarów.

W sektorze e-commerce poziom strat inwentaryzacyjnych jest najwyższy, ale jednocześnie widoczny jest dość niski poziom ich tolerancji (Zdjęcie 3: Jaki poziom niedoborów inwentaryzacyjnych dla towarów składowanych w magazynach byłby/byłaby Pan/i w stanie w ostateczności zaakceptować).

- Wyniki badania potwierdzają, że poziom niedoborów inwentaryzacyjnych w ostatnich latach spada oraz fakt akceptacji aktualnego poziomu niedoborów inwentaryzacyjnych przez klientów firm logistycznych. Obiektywnie rzecz biorąc, problem ten najbardziej dotyczy przedsiębiorstw handlowych, gdyż dwukrotnie częściej niż przemysłowe odnotowują występowanie niedoborów. Ma to też związek z rzeczywistym poziomem strat: nie spotyka się przedsiębiorstw produkcyjnych, które odnotowywałyby niedobory wyższe niż 0,25%, podczas gdy w sektorze handlu (szczególnie w przypadku sklepów internetowych) zdarzają się większe. Decydujące znaczenie ma jednak to, jak wielkimi sumami się obraca.

Okazuje się bowiem, że im wyższe ponosi się wydatki na logistykę zewnętrzną, tym więcej uwagi poświęca się problematyce niedoborów (a nawet spostrzega się, że niedobory w ogóle występują!, tj. stanowią przedmiot kontraktu z operatorem logistycznym). Ci, którzy ponoszą wysokie koszty obsługi logistycznej, bardziej też realistycznie niż pozostali podchodzą do kwestii akceptowalnego poziomu niedoborów, nie oczekują gwałtownego spadku lub całkowitej eliminacji strat inwentaryzacyjnych. Na tle dużych klientów uwidacznia się mniej ustabilizowana sytuacja małych firm z segmentu e-commerce - powiedział Piotr Szreter, właściciel Data Group Consulting.

Informacje o badaniu

Badanie przeprowadzone zostało na próbie 988 firm z sektorów: produkcji (33%), handlu (43%), e-commerce (24%), które skoncentrowane są na krajowym obrocie towarami oraz korzystają z zewnętrznych usług magazynowych świadczonych przez operatorów logistycznych. Respondentami byli kierownicy działów logistyki (uczestnicy cyklicznego programu badawczego Operator Logistyczny Roku). Metoda badawcza - ankietowy wywiad telefoniczny. Termin realizacji badania: czerwiec 2014 r.

Badanie przeprowadzone zostało pod patronatem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISiL).