Używamy własnych plików cookie oraz stron trzecich, aby zwiększyć korzyści dla klienta i ulepszyć doświadczenie korzystania ze strony. Nawigowanie po stronie rozumiemy jako wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić naszą politykę cookies

Ogólne warunki korzystania z serwisu

1. Przedmiot umowy

Niniejszy dokument ustanawia Warunki umowy o korzystanie z serwisu zawartej między stroną korzystającą z Serwisu, zwaną dalej "Klientem", oraz spółką Mecalux Sp. z o.o. (spółka zależna od Mecalux, S.A.), zwaną dalej "Mecalux", która to umowa dotyczy wprowadzania informacji do Informatora przemysłowego Logismarket, zwanego dalej "Serwisem".

Niniejsze Warunki regulują:

 • Wprowadzanie informacji na temat Klienta i jego produktów lub usług do Informatora przemysłowego stanowiącego własność Mecalux, dostępnego pod adresem www.logismarket.pl (zwanym dalej "Portalem").
 • Uzyskanie przez Klienta dostępu do Portalu i sposób korzystania z Portalu.

Niniejsze Warunki, sporządzone w języku polskim, zostaną przesłane Klientowi przez Mecalux w wiadomości e-mail potwierdzającej uzyskanie dostępu do Serwisu.

Korzystanie z Serwisu przez Klienta podlega Ogólnym warunkom w brzmieniu zaakceptowanym z chwilą podpisania umowy.

W Portalu dostępne będą wyłącznie aktualnie obowiązujące Ogólne warunki korzystania z Serwisu. Mecalux zastrzega sobie prawo do modyfikowania takich Ogólnych warunków.

2. Umowa o korzystanie z Serwisu

W rozumieniu niniejszego dokumentu określenie "Umowa" obejmuje swoim znaczeniem zarówno niniejsze Ogólne warunki korzystania z Serwisu, jak i Szczególne warunki.

Szczególne warunki korzystania z Serwisu dotyczą właściwości Serwisu, ceny za korzystanie z Serwisu, sposobów i warunków płatności wybranych przez Klienta w momencie zamawiania usługi w Portalu albo wskazanych w Formularzu zamówienia zaakceptowanym przez Klienta.

Serwis umożliwia Klientowi umieszczanie w Portalu jego produktów lub usług, wraz ze zdjęciami, nagraniami audio lub wideo, plikami PDF i cenami. Różne odnośniki zawarte w ramach takiego produktu lub usługi będą uznawane za warianty tego produktu lub usługi. Produkty bądź usługi będą zamieszczane w Informatorze na podstawie informacji dostarczonych przez Klienta i na jego wyłączną, i całkowitą odpowiedzialność.

Klient oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje na temat Serwisu, z którego korzysta.

Składając Zamówienie, Klient akceptuje niniejszą Umowę i uznaje zawarte w niej warunki za wiążące. Osoba, która akceptuje niniejsze postanowienia w imieniu innej osoby, spółki bądź innego podmiotu prawnego, oświadcza i gwarantuje, że jest należycie uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu tej osoby, spółki bądź podmiotu prawnego.

Udostępnienie Serwisu następuje pod warunkiem ostatecznego zatwierdzenia Umowy przez Mecalux, które zostanie poprzedzone zweryfikowaniem informacji i treści dostarczonych przez Klienta. Uznaje się, że Umowa o korzystanie z Serwisu wchodzi w życie w momencie przesłania pocztą elektroniczną Klientowi przez Mecalux potwierdzenia zatwierdzenia Umowy.

Niezatwierdzenie Umowy o korzystanie z Serwisu przez Mecalux w żadnym przypadku nie skutkuje powstaniem prawa do odszkodowania.

3. Usługi, z jakich można korzystać w ramach Serwisu

Klient może korzystać z następujących usług:

Abonament roczny Premium
Pakiet ten obejmuje:

 • Wyróżnioną obecność w Portalu.
 • Pierwszeństwo na listach firm i produktów.
 • Możliwość reklamy nieograniczonej liczby produktów.
 • Nieograniczoną liczbę zapytań w okresie 12 miesięcy.
 • 4 miesiące banner losowy.
 • Płatność ryczałtową.

Abonament roczny Plus
Pakiet ten obejmuje:

 • Wpisanie na listę firm i produktów.
 • Możliwość reklamowania do 200 produktów.
 • Nieograniczoną liczbę zapytań w okresie 12 miesięcy.
 • Płatność ryczałtową.

Pakiet Pay Per Lead (PPL)
Pakiet ten obejmuje:

 • Wpisanie na listę firm i produktów.
 • Możliwość reklamowania do 200 produktów.

W ramach tej usługi Klient może uzyskać dostęp do takiej liczby zapytań (próśb), która została wskazana w zamówionym pakiecie Mecalux. "Zapytaniem" jest jakakolwiek prośba o udzielenie informacji lub o wycenę wygenerowaną przy użyciu formularza kontaktowego w Portalu, którą Klient otrzymuje od użytkownika.

Okres trwania usługi uzależniony jest od liczby zapytań, co oznacza, że usługa jest aktywna do momentu wykorzystania całego limitu zapytań zamówionych w ramach danego pakietu.

Klient może zarządzać zapytaniami za pośrednictwem Portalu.

Opcje zarządzania dostępne dla Klienta obejmują możliwość odrzucenia zapytania do 48 godzin, nie wliczając sobót i niedziel, od chwili jego otrzymania.

Klient może odrzucić zapytanie w następujących przypadkach:

 1. Jeżeli zapytanie jest spamem.
 2. W sytuacji zamieszczenia identycznego/powtórnego zapytania.
 3. W sytuacji, w której zapytanie zamieściła firma lub osoba prywatna oferująca usługi.
 4. W sytuacji, w której zapytanie zostało zamieszczone przez studenta lub stowarzyszenie i zawiera prośbę o udzielenie informacji na potrzeby projektu badawczego.
 5. W sytuacji, w której Klient nie posiada produktów bądź usług wskazanych w zapytaniu.
 6. W sytuacji, w której Klient nie oferuje produktów bądź usług w kraju, o którym mowa w zapytaniu.
 7. Jeżeli zapytanie jest testem.

Mecalux zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich zapytań, które uzna za nieuzasadnione, oraz do niewyrażenia zgody na odrzucenie zapytania przez Klienta w sytuacji, w której uzna, że uzasadnienie odmowy jego przyjęcia jest bezpodstawne.

Usługa udostępnienia Serwisu na okres próbny

Mecalux może bezpłatnie udostępnić Klientowi Serwis, na warunkach i na okres wskazany przez Mecalux.

Usługa taka obejmuje:

 • Wpisanie na listę firm i produktów.
 • Możliwość reklamowania do 50 produktów.
 • Nieograniczoną liczbę zapytań w okresie wskazanym przez Mecalux.

Mecalux prześle Klientowi wiadomość potwierdzającą udostępnienie Serwisu oraz datę początkową i długość trwania usługi, jak również inne właściwości Serwisu, do którego Klient uzyskał dostęp. W przypadku przedłużenia umowy na korzystanie z Serwisu datą początkową będzie dzień następujący po dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy; w przypadku programu PPL długość trwania usługi zostanie ograniczona liczbą zapytań wykupionych przez Klienta.

4. Działanie Serwisu

4.1. Jakość informacji

Klient zamieści w Portalu pełne i aktualne informacje o sobie, swoich produktach i usługach. W przypadku jakichkolwiek zmian Klient jest zobowiązany do dokonania bezzwłocznej aktualizacji informacji znajdujących się w Portalu.

Klient gwarantuje, że wszelkie informacje zamieszczone w Portalu są prawdziwe oraz nie naruszają zasad moralności, porządku publicznego i obyczajności; w żadnym przypadku informacje nie mogą być, w odczuciu innych klientów i użytkowników Portalu, obraźliwe, niezgodne z prawem, mylące, nieaktualne bądź dwuznaczne oraz nie powinny naruszać przepisów prawa, a w szczególności Ustawy o reklamie oraz Ustawy dotyczącej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, bądź jakichkolwiek praw osób trzecich. Zgodnie z postanowieniami Umowy Mecalux zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich treści, które nie spełniają wspomnianych wymogów.

Klient ma obowiązek przekazać Mecalux wszelkie materiały bądź treści niezbędne do świadczenia usług w ramach Serwisu, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi określonymi przez Mecalux. Klient zapewnia, że posiada wszelkie prawa do treści, które mają zostać opublikowane w Portalu.

Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że dostarczone informacje będą udostępniane wraz z informacjami o produktach i usługach innych klientów, którzy stanowią potencjalną konkurencję dla Klienta, oraz że ostatecznie to użytkownik decyduje o tym, z którym klientem nawiąże kontakt.

Informacje dotyczące firmy Klienta oraz oferowanych przez niego produktów lub usług, które Klient dostarcza Mecalux na potrzeby publikacji w Portalu, należy sporządzić w językach użytkowników z wszystkich krajów uwzględnionych w chwili zobowiązania się do korzystania z danej usługi.

4.2. Ciągłość dostępu do Serwisu

Mecalux dołoży wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwaną dostępność Serwisu. Niemniej jednak Mecalux będzie, w dowolnym czasie i według własnego uznania, wykonywał wszelkie czynności, testy, kontrole lub prace administracyjne. Mecalux dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Klienta o planowanym terminie prac administracyjnych bądź innych czynności, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu, zamieszczając odpowiedni komunikat w Portalu. Mecalux ma również prawo do dowolnego modyfikowania zdolności przesyłowej oraz zdolności monitorowania, jak również innych wykorzystywanych zasobów technicznych bądź usług.

Klient, ze swej strony, wyraża zgodę na wdrożenie nowych usług, które Mecalux może wprowadzić w dowolnym czasie. W takim przypadku Klient może zrezygnować ze zmodyfikowanych usług oferowanych w ramach Serwisu. Faktyczna rezygnacja z usługi następuje z chwilą poinformowania Klienta przez Mecalux drogą elektroniczną.

4.3. Portal

Mecalux określi, zgodnie z własnym uznaniem, zasady kategoryzacji logicznej oraz systemy wykorzystywane do wyszukiwania produktów i usług, które będą podlegały ochronie na mocy odpowiednich przepisów prawa dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej oraz prywatnych baz danych. Listy produktów będą okresowo uaktualniane wraz z dołączaniem do Portalu nowych Klientów z ich produktami i usługami. Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Mecalux może w dowolnym momencie samodzielnie zadecydować o zastąpieniu lub usunięciu listy produktów.

5. Odpowiedzialność Klienta

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwe korzystanie z Portalu oraz wszelkich nazw użytkowników i kodów dostępu, takich jak hasła dostępu do Serwisu; z uwagi na powyższe Klient nie może korzystać z Portalu w celach niezgodnych z prawem bądź postanowieniami niniejszej Umowy.

Klient odpowiada za wybór, utratę, kradzież bądź nieuprawnione wykorzystywanie nazw użytkowników oraz kodów dostępu oraz jest on zobowiązany do ponoszenia kosztów i innych konsekwencji finansowych, które mogą powstać w następstwie takich zdarzeń. Ponadto Klient zobowiązuje się nie zakłócać prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności nie dopuszczać do nadmiernego obciążania łącza bądź jakiegokolwiek innego elementu podatnego na uszkodzenia.

Klient oświadcza również, że nie będzie umieszczał w Portalu ani przesyłał za jego pośrednictwem jakichkolwiek elementów, które mogłyby uszkodzić Portal, doprowadzić do przejęcia kontroli nad Portalem bądź częściowo zakłócić działanie Portalu.

Klient nie będzie publikował obrazów ani treści, co do których nie posiada wymaganych praw lub w przypadku ich braku, na publikację których nie uzyskał stosownego zezwolenia od posiadacza praw. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich kierowane przeciwko Mecalux w następstwie publikacji wspomnianych treści. Klient zwalnia Mecalux z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, powództw, kosztów, strat, postępowań bądź sankcji, które mogą zostać wniesione, wytoczone, poniesione bądź nałożone przez jakąkolwiek osobę trzecią albo organ władzy publicznej w związku z nieuprawnionym wykorzystywaniem praw osób trzecich w ramach Portalu.

6. Ochrona danych, informacje handlowe i wykorzystanie plików cookie

W przypadku, gdy Mecalux gromadzi dane osobowe Klienta lub jego pracowników i partnerów, takie dane są zachowywane w pliku, którego właścicielem jest Mecalux i który jest wykorzystywany do zarządzania stosunkiem umownym i jego utrzymania oraz do informowania Klienta o Serwisie.

Klient wyraźnie upoważnia Mecalux do przetwarzania swoich danych do celów udzielania informacji o innych produktach bądź usługach, które mogą się znaleźć w ofercie Mecalux, za pomocą wiadomości e-mail, oraz do przekazywania swoich danych osobowych innym spółkom w ramach grupy kapitałowej Mecalux do wyżej wspomnianych celów. Jeżeli Mecalux nie otrzyma negatywnej odpowiedzi od Klienta w ciągu jednego miesiąca od daty rozpoczęcia korzystania z Serwisu, będzie to rozumiane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta do wyżej wspomnianych celów.

Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich korygowania, usuwania oraz sprzeciwienia się ich wykorzystaniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@logismarket.pl. Klientowi przysługuje również prawo z wykorzystaniem tych samych środków, do niewyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty e-mail.

Klient wyraźnie potwierdza, że przed udostępnieniem Mecalux danych osobowych swoich pracowników i partnerów do celów zarządzania Serwisem, poinformował ich o treści niniejszego zapisu oraz że wspomniani pracownicy i partnerzy wyrazili wyraźną i pełną zgodę na wykorzystanie swoich danych do takich celów.

Ze swojej strony Klient zobowiązuje się do przetwarzania wszelkich danych osobowych, które może uzyskać za pośrednictwem Portalu, w tym danych zawartych w wiadomościach e-mail przesyłanych przez użytkowników Portalu, zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Ponadto Klient zobowiązuje się do wykorzystywania takich danych wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na prośby o informacje, chyba że został upoważniony przez użytkownika do wykorzystania jego danych do innych celów.

Klient zwolni Mecalux z odpowiedzialności i wypłaci Mecalux odszkodowanie z tytułu wszelkich roszczeń, kosztów, szkód, strat lub sankcji, jakie mogą wyniknąć z niedopełnienia zobowiązań określonych w niniejszej umowie.

W ramach Portalu mogą być wykorzystywane pliki cookie własne lub osób trzecich w celu usprawnienia nawigacji i oferowania sprawnej obsługi, dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w uprzednio skonfigurowanych folderach systemowych.

Pliki cookie zapisywane przez Mecalux, opisane w Polityce wykorzystania plików cookie, dotyczą wyłącznie anonimowych profili użytkowników i nie umożliwiają dostępu do danych osobowych ani danych przechowywanych na twardym dysku użytkownika Portalu. Klient może odpowiednio skonfigurować swoją przeglądarkę, by zablokować pliki cookie, lub samodzielnie usunąć tego rodzaju pliki. Wyłączenie funkcji plików cookie może ograniczyć jakość i szybkość funkcjonowania Serwisu.

Akceptując niniejsze warunki, Klient akceptuje również Politykę wykorzystania plików cookie Mecalux.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Portal jest internetowym Informatorem przemysłowym i jako taki jest środkiem przekazu wykorzystywanym przez Klientów do reklamowania swoich produktów i usług i nawiązywania kontaktów handlowych.

Zobowiązania handlowe powstające pomiędzy Klientami i podmiotami, z którymi Klienci zawierają umowy, są w wyłącznej kompetencji zaangażowanych stron, a Mecalux jako właściciel Portalu nie uczestniczy w tego rodzaju transakcjach.

Jako właściciel Portalu Mecalux jest wyłącznie pośrednikiem pomiędzy użytkownikiem Portalu a Klientami, którzy oferują swoje produkty i usługi za pośrednictwem Portalu. Ponadto Mecalux oświadcza, że nie jest uprawniony do prowadzenia sprzedaży produktów i usług w imieniu, i na rzecz Klienta; oznacza to, że Mecalux nie może w żadnym przypadku zaciągać zobowiązań w imieniu Klientów.

Portal zawiera łącza i odniesienia do stron internetowych osób trzecich, które nie są administrowane przez Mecalux. Takie łącza i odniesienia są zamieszczane w Portalu wyłącznie jako odnośniki. Mecalux nie sprawuje kontroli nad wspomnianymi stronami internetowymi i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść; łącza lub odniesienia zamieszczone w Portalu są oferowane wyłącznie jako odnośniki, a Mecalux nie ocenia treści takich stron ani usług bądź produktów oferowanych przez osoby trzecie, do których użytkownik uzyska dostęp za pośrednictwem takich łączy.

Mecalux nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawdziwe, niekompletne, nieaktualne lub nieprawidłowe treści lub informacje pochodzące od Klientów, które zostały zamieszczone i są przechowywane w Portalu, ani za jakiekolwiek treści, do których użytkownik uzyska dostęp za pośrednictwem łączy zamieszczonych w Portalu. W żadnym przypadku Mecalux nie ponosi odpowiedzialności za informacje udostępnione przez Klientów ani z tytułu zawartych umów na produkty lub usługi.

Mecalux zobowiązuje się do podjęcia wszelkich uzasadnionych starań, by zagwarantować dostępność i ciągłość korzystania ze strony internetowej i powiązanych z nią usług; jednakże Mecalux nie może zagwarantować prawidłowego, nieprzerwanego i bezbłędnego funkcjonowania strony internetowej w każdej sytuacji. Mecalux nie kontroluje ani nie gwarantuje braku wirusów i innych szkodliwych elementów w treści lub usługach udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej.

Bez uszczerbku dla powyższych postanowień Mecalux nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich szkód lub strat, jakie mogą wyniknąć z korzystania z Serwisu, w całości ani w części.

8. Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Zbiór – do celów niniejszej umowy rozumiany jako efekt gromadzenia, organizowania i opracowywania danych – całej zawartości Portalu jest wyłączną własnością Mecalux i jest chroniony na mocy krajowych i międzynarodowych regulacji dotyczących własności przemysłowej i intelektualnej.

Klient nie może wykorzystywać Portalu do celów innych niż korzystanie z Serwisu i innych celów niż dozwolone przez Mecalux.

Klient upoważnia Mecalux do powielania i rozpowszechniania, zarówno w formacie elektronicznym za pośrednictwem Portalu, jak i w postaci fizycznych katalogów i informatorów, wszelkich informacji, marek, znaków firmowych, wyróżniających oznaczeń lub logotypów oraz ogólnie wszelkich informacji udostępnionych przez Klienta. Odnosi się to do wykorzystania takich elementów w Portalu, w fizycznych katalogach i informatorach, w kampaniach i działaniach promujących Portal, w wiadomościach i środkach przekazu reklamowego, takich jak: prasa, Internet, targi, broszury i ulotki informacyjne, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, nawet jeżeli dojdzie do zamknięcia Serwisu lub prośba o umożliwienie dostępu do Serwisu zostanie odrzucona przez Mecalux z dowolnego powodu, chyba że Klient oświadczy inaczej. Ze swojej strony Mecalux uznaje, że takie upoważnienie nie oznacza, iż Klient przenosi na Mecalux prawa do wspomnianych treści, marek, znaków firmowych, wyróżniających oznaczeń lub logotypów lub udziela Mecalux licencji na ich wykorzystanie. Mecalux przyjmuje do wiadomości, że ich wykorzystanie jest możliwe wyłącznie z poszanowaniem praw Klienta.

Klient gwarantuje, że reklamy oraz ich treść lub inne informacje i materiały, do których użytkownicy Portalu mogą uzyskać dostęp, będą zgodne z aktualnymi regulacjami, zwłaszcza dotyczącymi reklamy, w tym reklamy internetowej, oraz własności intelektualnej i przemysłowej.

9. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

Długość trwania usługi w ramach Serwisu odpowiadać będzie okresowi wskazanemu w Warunkach szczególnych.

Po zakończeniu tego okresu usługa w ramach Serwisu może zostać wznowiona na warunkach uzgodnionych przez Klienta i Mecalux.

Jeżeli usługa nie zostanie wznowiona na koniec okresu obowiązywania Umowy, Mecalux może zachować informacje dotyczące Klienta i Serwisu na warunkach określonych w powyższym punkcie, zgodnie z własnym uznaniem, przez okres i na warunkach, które uzna za stosowne, co nie będzie traktowane jako wznowienie usługi ani nie będzie wiązało się z koniecznością zapłaty przez Klienta wynagrodzenia, ani nie będzie interpretowane jako przyznanie mu jakichkolwiek praw.

Mecalux może bezpłatnie udostępnić Klientowi Serwis na wskazany przez siebie okres. Okres ten może zostać dowolnie przedłużony przez Mecalux, wedle jego uznania, i na warunkach przez niego określonych. Bez uszczerbku dla powyższego, Mecalux może zmodyfikować okres próbny lub uznać go za zakończony, bez konieczności ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usług w ramach Serwisu. Mecalux rozpatrzy prośbę Klienta o rezygnację z usług, a Klient zostanie powiadomiony o dacie, w której rezygnacja stanie się skuteczna. W przypadku rezygnacji z płatnej usługi Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej uzgodnionej kwoty.

Niezależnie od wystąpienia odpowiedzialności za szkody, która może powstać w związku z niezastosowaniem się przez Klienta do Warunków ogólnych lub Warunków szczególnych regulujących jego stosunek z Mecalux, Mecalux zastrzega sobie prawo do usunięcia całości lub części informacji zamieszczonych przez Klienta w Portalu bądź zablokowania dostępu do Portalu, bez uprzedniego zawiadomienia, w sytuacji, gdy osoba trzecia powiadomi Mecalux, że treści zamieszczone w Portalu są niezgodne z prawem bądź naruszają prawa osób trzecich. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla możliwości rozwiązania umowy z powodu naruszenia, którego dopuścił się Klient.

Mecalux zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępu do Portalu i korzystania z Portalu oraz świadczenia usług na podstawie zwykłego zawiadomienia wysłanego drogą elektroniczną lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość do Klienta winnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy oraz, ogólnie, jakichkolwiek obowiązujących regulacji, które są znane Mecalux. Mecalux może zastosować wspomniane środki w dowolnym momencie, bez konieczności ponoszenia odpowiedzialności oraz bez uszczerbku dla przysługujących mu praw i możliwości podjęcia działań prawnych. W takim przypadku Mecalux będzie uprawniony do wycofania usług oferowanych w ramach Serwisu, a Klient będzie zobowiązany do zapłaty całej uzgodnionej kwoty.

Z chwilą zakończenia świadczenia usług w ramach Serwisu z dowolnej przyczyny, wszelkie zobowiązania, które muszą pozostać w mocy ze względu na swoją treść lub właściwość, będą dalej wiążące dla stron zgodnie ze stosownymi regulującymi je postanowieniami.

W przypadku zadziałania siły wyższej strony mogą wstrzymać wykonywanie niniejszej Umowy aż do czasu ustania zdarzenia skutkującego zakłóceniem, bądź rozwiązać Umowę za obopólnym porozumieniem z inicjatywy którejkolwiek ze stron, o ile przyczyna zakłócenia utrzymuje się przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia zawiadomienia o zaistnieniu zdarzenia.

10. Przekazanie praw i obowiązków

Mecalux ma pełne prawo do przekazania, podzlecenia lub przeniesienia na rzecz spółek z Grupy Mecalux i osób trzecich, według własnego uznania, wszystkich lub wybranych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, za powiadomieniem przekazanym Klientowi z odpowiednim wyprzedzeniem.

Klient nie może przenieść ani przekazać swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w całości ani w części, w jakikolwiek sposób, bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody Mecalux.

11. Prawo właściwe i właściwość sądu

Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z tym prawem będzie interpretowana. W przypadku wszelkich sporów sądowych wynikających z niniejszej umowy Klient i Mecalux poddają się wyłącznej właściwości miejscowej i rzeczowej sądów i trybunałów miasta Gliwice i wyraźnie wyłączają inne właściwości, do skorzystania z których mogą być uprawnieni.

12. Szczegółowe dane spółki Grupy Mecalux, która jest stroną niniejszej Umowy.

Mecalux Sp. z o.o., właściciel Portalu

Tel: +48 32 237 87 00
E-mail: info@logismarket.pl

Nr identyfikacji podatkowej: 726-22-93-260
Adres: Leona Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, Polska
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS: 0000074934.

Data aktualizacji Ogólnych warunków korzystania z Serwisu: Lipiec 2015 r.