FAPO Pompy i Systemy Dozowania

Już od 1973 r. zajmujemy się produkcją pomp dozujących oraz urządzeń wspomagających proces dozowania stosowany w każdej gałęzi przemysłu.

Toruń, kujawsko-pomorskie, Polska

O firmie FAPO Pompy i Systemy Dozowania

Pro­duk­ty firmy FA­PO, z sie­dzi­bą w To­ru­niu, od po­nad 30 lat znaj­du­ją za­sto­so­wa­nie wszę­dzie tam gdzie pro­ces tech­no­lo­gicz­ny wy­ma­ga do­kład­ne­go, cią­głe­go lub okre­so­we­go po­da­wa­nia cie­czy oraz przy­go­to­wa­nia mie­sza­nin o ści­śle okre­ślo­nym skła­dzie che­micz­nym.

Zło­żo­ny i skom­pli­ko­wa­ny, a jed­no­cze­śnie bar­dzo istot­ny pro­ces tech­no­lo­gicz­ny ja­kim jest do­zo­wa­nie cie­czy stał się głów­nym spek­trum za­in­te­re­so­wań in­ży­nie­ryj­no­-­pro­duk­cyj­nej fir­my FA­PO.

Za­kres ofer­ty FA­PO obej­mu­je pro­jek­ty, wy­ko­naw­stwo, kom­ple­ta­cję i do­sta­wę oraz uru­cho­mie­nie na obiek­cie kom­plet­nych in­sta­la­cji pom­po­wych opar­tych o:

  • pom­py do­zu­ją­ce,
  • w peł­ni au­to­ma­tycz­ne sys­te­my do­zo­wa­nia,
  • kom­plet­ne ze­sta­wy do­zu­ją­ce,
  • sys­te­my po­mia­ru i re­gu­la­cji,
  • agre­ga­ty do prób ci­śnie­nio­wych,
  • itd.

Certyfikaty:

ISO9001, GOST, PZH, GIG

Polecane firmy w kategorii Automatyka i Robotyka

.C-CTU-2709260238