Regulamin promocji dla czytelników czasopisma „Hurt&Detal”

 • I. Informacje ogólne:

  1. Organizatorem promocji jest Mecalux spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 44-109 Gliwice, ul. Wyczółkowskiego 125 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000074934, NIP: 726-22-93-260, Wysokość kapitału zakładowego 73 381 000,00 zł, tel.: +48 (32) 331 69 66, fax: +48 (32) 331 69 67.
  2. Promocja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Oferta promocyjna dotyczy produktów oferowanych przez firmę Mecalux Sp. z o.o. na stronie internetowej www.logismarket.pl.
  4. W trzecim numerze czasopisma „Hurt&Detal” dystrybuowanym w marcu 2017 zamieszczono reklamę firmy Mecalux sp. z o.o. wraz z kodem promocyjnym uprawniającym do zakupu produktów oferowanych na stronie internetowej www.logismarket.pl na specjalnych warunkach określonych poniżej.
  5. Niniejszy regulamin określa jedynie warunki promocji dla czytelników czasopisma „Hurt&Detal”. Warunki sprzedaży towarów są uregulowane w Regulaminie Logismarker dostępnym na życzenie Klienta w siedzibie Mecalux sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.logismarket.pl.
 • II. Warunki promocji

  1. Trzeci numer czasopisma „Hurt&Detal” dystrybuowany w marcu 2017 zawiera reklamę firmy Mecalux sp. z o.o. wraz z kodem rabatowym.
  2. Kod uprawnia do dokonania jednorazowego zakupu produktów ze strony internetowej www.logismarket.pl, ze specjalnym rabatem w wysokości 10%.
  3. Kod rabatowy należy wpisać w polu „kody rabatowe”, które znajduje się w zakładce podsumowania zamówienia, przed jego finalną akceptacją, po czym nacisnąć przycisk „zastosuj kupon”.
  4. Niepodanie kodu promocyjnego spowoduje przygotowanie wyceny na standardowych warunkach cenowych tj. bez naliczenia rabatu promocyjnego w wysokości 10%.
  5. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Mecalux sp. z o.o. Klient ma prawo wybrać, czy chce zakupić towar po cenie promocyjnej oferowanej w danym momencie przez Mecalux Sp. z o.o. na stronie internetowej www.logismarket.pl, czy też w cenie promocyjnej gwarantowanej po wpisaniu kodu promocyjnego zamieszczonego w czasopiśmie „Hurt&Detal”.
  6. Wpisanie kodu rabatowego oraz zaakceptowanie go za pomocą przycisku „zastosuj kupon” skutkuje automatycznym naliczeniem rabatu, o którym mowa w ust. II.2.
  7. Użycie kodu rabatowego powoduje obniżenie wyłącznie ceny towaru i nie obejmuje kosztów dostawy, których wysokość pozostaje bez zmian. Warunki dostawy określone są w punkcie IV.1. niniejszego regulaminu.
  8. Promocja obowiązuje do dnia 30.06.2017 roku albo do wyczerpania zapasów.
 • III. Forma płatności

  1. Płatności można dokonać:
   • na podstawie faktury proforma dostarczonej Klientowi przez Dział Obsługi – w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, przed odbiorem Towaru;
   • za pośrednictwem operatora płatności online, przelewem bankowym lub kartą kredytową;
   • gotówką „za pobraniem” – w trakcie dostawy towaru do Klienta realizowaną przez firmę kurierską, tylko i wyłącznie w przypadku zamówienia produktów, których elementy konstrukcyjne nie przekraczają długości 2,5m.
 • IV. Koszt dostawy

  1. Zamówienia elementów do długości nieprzekraczającej 2,5 metra
   • o wartości równej lub przekraczającej 1500,00zł netto (1845,00zł brutto), wysyłane są na koszt Mecalux, bez pobrania od Klientów kosztów wysyłki (wysyłka gratis);
   • o wartości mniejszej niż 1500,00zł netto (1845,00 zł brutto), do kosztów zamówienia doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 200,00zł netto (246,00zł brutto) lub 220,00zł netto (270,60zł brutto) w przypadku płatności za pobraniem.
   Zamówienia elementów o długości przekraczającej 2,5 metra:
   • o wartości mniejszej niż 5000,00zł netto (6150,00zł brutto), do kosztów zamówienia doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 600,00zł netto (738,00zł brutto);
   • o wartości równej lub większej niż 5000,00zł netto (6150,00zł brutto), lecz mniejszej niż 7000,00zł netto (8610,00zł brutto), do kosztów zamówienia doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 400,00zł netto (492,00zł brutto);
   • o wartości równej lub większej niż 7000,00zł netto (8610,00zł brutto), lecz mniejszej niż 10 000,00zł netto (12 300,00zł brutto), do kosztów zamówienia doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 200,00zł netto (246,00zł brutto);
   • o wartości równej lub większej niż 10 000,00zł netto (12 300,00zł brutto), wysyłane są na koszt Mecalux, bez pobrania od Klientów kosztów wysyłki (wysyłka gratis).
  2. Wszystkie wyszczególnione koszty dostawy obowiązują wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Koszt dostawy nie obejmuje montażu towaru.
  4. Na etapie składnia zamówienia Klient ma możliwość wskazania własnej firmy spedycyjnej, która odbierze zamówiony towar od Mecalux sp. z o.o. i dostarczy Klientowi. Po konsultacji z Działem Obsługi Klienta, Klient ma również możliwość odbioru osobistego w wybranym przez Klienta magazynie Mecalux sp. z o.o.:
   • 44-109 Gliwice; ul. Wyczółkowskiego 125
   • 05-082 Blizne Łaszczyńskiego; ul. Warszawska 35D
   • 80-298 Gdańsk; ul. Nowatorów 25
 • V. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące przebiegu promocji, można zgłaszać w formie pisemnej na adres Mecalux sp. z o.o., ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice bądź drogą elektroniczną na adres mailowy: shop@logismarket.pl z dopiskiem „Reklamacja – Promocja dla czytelników czasopisma Hurt&Detal” przez cały czas trwania promocji.
  2. Zgłoszenie uwag powinno zawierać nazwę promocji, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis zastrzeżenia oraz określenie żądania.
  3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
  4. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie za pośrednictwem listu poleconego na adres korespondencyjny Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym bądź na adres mailowy Klienta, z którego została wysłana reklamacja.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji, zastosowanie mają postanowienia REGULAMINU LOGISMARKET dostępnego na życzenie Klienta w siedzibie Mecalux Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej: www.logismarket.pl.