Warunki sprzedaży

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.logismarket.pl

Niniejszy Regulamin okresla zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym prowadzonym przez MECALUX Sp. z o.o.,(dalej: Mecalux) z siedziba:

 1. L. Wyczólkowskiego 125

44-109 Gliwice

e-mail: shop@logismarket.pl

tel. +48 22 307 84 98

Regulamin umieszczony jest na stronie internetowej www.logismarket.pl oraz jest przesylany Klientowi w formie zalacznika do wiadomosci e-mail.

 

DEFINICJE

Sprzedawca: MECALUX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. L. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, Wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 74934, numer NIP: 726-22-93-260, wysokość kapitału zakładowego: 73 381 000,00 PLN, numer BDO: 000007955, Adres e-mail: shop@logismarket.pl, numer telefonu: +48 22 307 84 98 . Mecalux Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.

Klient: osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy ustaw przyznają zdolność prawną, nabywająca odpłatnie Produkt oferowany do sprzedaży przez Sklep Internetowy Logismarket, w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą bądź zawodową.

Konsument: osoba fizyczna i/lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk: miejsce udostępnione każdemu Konsumentowi/Klientowi, umożliwiające mu: tymczasowe przechowanie wybranych przez Konsumenta/ Klienta Produktów, złożenie zamówienia, dokonanie wyboru sposobu dostawy, z jednoczesnym wskazaniem kosztów dostawy, wyświetlenie podsumowania Ceny oraz całkowitej kwoty do zapłaty.

Sklep internetowy: strona internetowa dostępna pod adresem: www.logismarket.pl (oznaczona nazwą Logismarket) należąca do Sprzedawcy i prowadzona przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa, umożliwiająca Klientowi/Konsumentowi nabycie oferowanych przez Sprzedawcę Produktów.

Dzial Obslugi: wydzielona komórka organizacyjna działająca w ramach struktur własnych Sprzedawcy, działająca w imieniu i na rzecz Sprzedawcy, której działania polegają na realizacji złożonych przez Klientów/Konsumentów zamówień, odpowiadaniu na zapytania Klientów/Konsumentów i promowaniu produktów Sprzedawcy.

Magazyn stacjonarny: magazyn będący własnością Sprzedawcy znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany na liście poniżej i będący punktem dystrybucji Produktów.

 1. 44-109 Gliwice, ul. L. Wyczółkowskiego 125
 2. 80-299 Gdańsk, Jana Keplera 30

Towar / Produkt: rzecz lub produkt uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu, oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę.

Cena: wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych – polskich złotych, którą Klient i/lub Konsument jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Cena prezentowana w sklepie internetowym jest ceną brutto, co oznacza, iż zawiera ona podatek od towarów i usług (VAT).

Całkowita kwota do zapłaty: wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych – polskich złotych, obejmująca Cenę i Koszt Dostawy.

Koszt dostawy: wynagrodzenie ponoszone przez Klienta/Konsumenta związane z dostarczeniem Produktów zamówionych ze Sklepu do miejsca wyznaczonego przez Klienta/Konsumenta. W jego zakres wchodzą koszty transportu. Koszt dostawy nie zawiera usługi wniesienia, rozładunku, ani montażu zamówionego Produktu.

Zamówienie:

 1. a) oświadczenie przez Klienta/Konsumenta woli zakupu Produktu za prezentowaną Cenę lub,
 2. b) czynność polegająca na zaakceptowaniu przez Klienta/Konsumenta przedstawionej mu przez Sprzedawcę oferty handlowej,

dokonane za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu i z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, skutkujące zawarciem przez Strony Umowy Sprzedaży.

Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.logismarket.pl

Umowa Sprzedaży: wynikająca z realizacji Zamówienia umowa na zakup Produktu, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem/Konsumentem, na warunkach przez nich określonych.

Indywidualne konto Klienta/Konsumenta – indywidualny dla każdego Klienta / Konsumenta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Klienta/Konsumenta rejestracji/), na którym są gromadzone dane podane przez Klienta/Konsumenta przy rejestracji Konta, dane dotyczące złożonych przez Klienta/Konsumenta zamówień, przy czym, założenie Indywidualnego konta Klienta/Konsumenta nie jest konieczne do skorzystania ze Sklepu Internetowego.

 

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym, w tym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1.1.a. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym, środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie.

1.1.b. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego z wykorzystaniem sieci Internet. Zakup Produktów jest możliwy bez zakładania indywidualnego konta Klienta/Konsumenta lub po założeniu przez Klienta/Konsumenta indywidualnego konta na stronie sklepu.

1.1.c. Klient/Konsument obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z prawem oraz postanowieniami Regulaminu.

1.2. Dostawa Produktów zakupionych w Sklepie może być dokonana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta/Konsumenta następujących wymagań technicznych:

 1. a) zastosowanie przeglądarek: Internet Explorer 8 lub wyższej, Mozilla Firefox oraz Google Chrome w wersjach najnowszych na dzień wejścia w życie niniejszego regulaminu,
 2. b) obsługa JavaScript, Java, ActiveX i Cookies,
 3. c) minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768,
 4. d) posiadanie aktywnego konta poczty e-mail..

1.4. Klient/Konsument ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie, za pośrednictwem strony internetowej www.logismarket.pl, na której jest umieszczony. Na życzenie Klienta / Konsumenta Regulamin Sklepu Internetowego Logismarket wraz ze wszystkimi załącznikami może być przesłany przez Dział Obsługi na adres mailowy wskazany przez Klienta/Konsumenta.

1.5. Klient/Konsument oświadcza i potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, poprzez odznaczenie okienka tzw. „checkbox” przed ostatecznym złożeniem zamówienia.

1.6. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta / Konsumenta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta/Konsumenta w sklepie internetowym Logismarket oraz pod warunkiem zapłacenia przez Klienta/Konsumenta całości kwoty do zapłaty (dot. Płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub poprzez aplikację DotPay). W razie braku zapłaty w/w wynagrodzenia, Umowa nie zostaje zawarta. W przypadku wyboru przez Konsumenta opcji płatności „za pobraniem”, Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Konsumenta zamówienia i przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia.

1.7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

Sprzedaż, sposób płatności

2.1. Klient/Konsument ma możliwość zakupu Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego poprzez złożenie zamówienia:

 1. a) bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu Internetowego, przechodząc przez kolejne etapy procesu zamówienia,
 2. b) wysyłając wiadomość mailową na adres: shop@logismarket.plze wskazaniem istotnych informacji o zamawianych towarach, znajdujących się w asortymencie oferowanym przez Sprzedawcę, oczekiwaniach i potrzebach Klienta/Konsumenta. Na tej podstawie, Pracownik Działu Obsługi kontaktuje się z Klientem/Konsumentem i przygotowuje indywidualnie dedykowaną Klientowi/Konsumentowi ofertę handlową, uwzględniającą jego indywidualne potrzeby. Do zawarcia Umowy przez Strony dochodzi w takim wypadku w momencie zaakceptowania przez Klienta/Konsumenta oferty handlowej przedstawionej mu przez Sprzedawcę.

2.2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem sieci Internet, poczty elektronicznej.

2.3. Wszelkie zamówienia składane przez Klienta/Konsumenta wiążą się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta/Konsumenta na rzecz Sprzedawcy, oznaczonej Ceny.

2.4. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które pokrywa Klient/Konsument chyba, że Sprzedawca zgodził się je ponieść po spełnieniu przez Klienta/Konsumenta określonych warunków, o których Sprzedawca poinformuje Klienta/Konsumenta w/w przed złożeniem zamówienia. Koszty dostawy uzależnione są od gabarytów i wagi zamówionego Produktu. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu złożonego przez Klienta/Konsumenta zamówienia składają się: Cena Produktu oraz Koszty Dostawy Produktu. O ostatecznej kwocie do zapłaty Klient/Konsument jest informowany na stronie internetowej sklepu, po dokonaniu wyboru sposobu dostawy Produktu i bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia. Całkowita kwota do zapłaty wskazana jest także w potwierdzeniu zamówienia, przesyłanym przez Sprzedawcę.

2.5. Zamawianie Produktów bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego składa się z następujących etapów:

a)dokonanie wyboru Produktu przez Klienta/Konsumenta;

 1. b) dodanie wybranego Produktu do „Koszyka” (poprzez naciśnięcie na przycisk „dodaj do koszyka”);
 2. c) po przejściu do widoku „Mój Koszyk” – podanie wymaganych danych osobowych i adresowych, a następnie wybór sposobu dostawy i metody płatności;
 3. d) zaznaczenie okienka „checkbox” zapoznania się z niniejszym Regulaminem;
 4. e) potwierdzenie przez Klienta/ Konsumenta woli zakupu Produktu, co wiąże się z obowiązkiem zapłaty poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”;
 5. f) w przypadku wyboru sposobu zapłaty przy użyciu karty kredytowej, przelewu bankowego lub poprzez bezpieczny serwis do płatności internetowych DotPay - zapłata Całkowitej Kwoty do zapłaty;
 6. g) potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę przesłane drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Klienta/Konsumenta;
 7. h) realizacja zamówienia przez Sprzedawcę.

2.6. W terminie do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, Klient/Konsument otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail od Sprzedawcy, zawierającą potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę, wraz z numerem zamówienia, informacją o zamówionym Produkcie, a także informacją o Całkowitej Kwocie do zapłaty.

Z chwilą otrzymania przez Konsumenta potwierdzenia zamówienia i zapłaty Całkowitej Kwoty do zapłaty (w przypadku wyboru opcji zapłaty przy użyciu karty kredytowej, przelewu bankowego lub za pośrednictwem serwisu DotPay), zostaje zawarta umowa sprzedaży Produktów pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.

2.7. Płatności w sklepie internetowym można dokonać:

 1. a) gotówką w formie pobrania, jednocześnie z dostawą Produktu; z zastrzeżeniem zakupu produktów, których najdłuższy wymiar nie przekracza 2,5 m. Przy odbiorze Produktów Klient/Konsument jest zobowiązany zapłacić zgodną z zamówieniem Całkowitą Kwotę do zapłaty, odpowiedniemu podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie, który przesyłkę z zamówionym Produktem dostarczył;
 2. b) kartą kredytową;
 3. c) za pośrednictwem bezpiecznego serwisu do płatności internetowych DotPay;
 4. d) przelewem bankowym.

W przypadku wyboru płatności przy użyciu karty kredytowej, przelewu bankowego lub za pośrednictwem serwisu do płatności internetowych DotPay, Klient/ Konsument jest zobowiązany zapłacić z góry za zakupiony Produkt, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

2.8. Klient/Konsument, posiadający indywidualne konto Klienta/Konsumenta, na każdym etapie realizacji zamówienia może sprawdzić stan jego realizacji poprzez logowanie się do panelu dostępnego na stronie internetowej: www.logismarket.pl Osoba nieposiadająca indywidualnego konta Klienta/Konsumenta w sklepie internetowym, może uzyskać informację o złożonym przez siebie zamówieniu poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Działem Obsługi bądź za pośrednictwem udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego Chatu.

2.9. Klient/Konsument może skontaktować się z Działem Obsługi Sklepu Internetowego www.logismarket.pl w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 – 16:00, dzwoniąc na wskazany numer telefonu, tj. (22) 307 84 98, komunikując się przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej, bądź pod adresem e-mail Działu Obsługi, tj. shop@logismarket.pl. Koszt połączenia – według stawek Operatora, z którego korzysta Klient/Konsument.

2.10. Sprzedawca w celu doprecyzowania złożonego przez Klienta/Konsumenta zamówienia, może kontaktować się z Klientem/Konsumentem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie – w razie podania przez Klienta/Konsumenta numeru telefonu kontaktowego.

2.11. Nieopłacenie zamówienia przez Klienta w ciągu 3 dni roboczych następujących po dniu potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia, zostanie uznane za odmowę spełnienia świadczenia ze strony Klienta. Sprzedawca nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego.

 

Dostawa i czas realizacji

3.1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia na rzecz Klienta/Konsumenta Towaru wolnego od wad fizycznych oraz prawnych.

3.2. Klient/Konsument składający zamówienie może wybrać następujące sposoby dostawy towarów:

 1. a) przesyłka kurierska zorganizowana przez Sprzedawcę,
 2. b) odbiór osobisty we wskazanym przez Sprzedawcę Magazynie stacjonarnym (bezpośrednio przez Klienta/Konsumenta bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej zorganizowanej bezpośrednio przez Klienta/Konsumenta).

3.3. Towar zostanie wydany w Magazynie stacjonarnym po uprzednim otrzymaniu przez Sprzedawcę całości zapłaty. Deklarując wybór odbioru własnego, Klient/Konsument jest zobowiązany do zapewnienia pojazdu umożliwiającego załadunek boczny. W przeciwnym razie, Klient/Konsument zobowiązany będzie do ręcznego, samodzielnego załadunku Produktów wydanych z magazynu.

3.4. Towar zostanie wysłany pod wskazany przez Klienta/Konsumenta adres po otrzymaniu przez Sprzedawcę całości zapłaty bądź po zadeklarowaniu przez Konsumenta chęci zapłaty „za pobraniem” przed złożeniem zamówienia.

3.5. Po wyborze przez Konsumenta opcji płatności „za pobraniem”, należność za zamówienie należy uiścić kurierowi lub przedstawicielowi Sprzedawcy wydającemu Towar podczas odbioru przesyłki. Klient/Konsument zobowiązuje się zapewnić odbiór Towaru w miejscu wskazanym w zamówieniu lub odrębnie uzgodnionym ze Sprzedawcą w terminie odbioru lub dostawy wskazanym przez Sprzedawcę.

3.6. Standardowy czas realizacji zamówienia jest podany dla każdego Produktu indywidualnie, w karcie opisu produktu na stronie internetowej www.logismarket.pl. Dla zamówienia składającego się z więcej niż jednego Produktu, termin realizacji zamówienia jest określony poprzez Produkt z najdłuższym terminem realizacji. Do czasu realizacji złożonego zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia Produktu, obejmującego okres od momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie do momentu doręczenia przesyłki przez ten podmiot Klientowi/Konsumentowi.

3.7. W przypadku czasowej niedostępności Towaru, czas realizacji zamówienia nie przekroczy 35 dni roboczych. O czasowej niedostępności towaru Klient/Konsument zostanie niezwłocznie poinformowany przez Dział Obsługi.

3.8. W przypadku złożenia zamówienia, z wykorzystaniem płatności „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

3.9. Wszystkie przesyłki niedostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 30 kg są dostarczane do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki, Klient/Konsument winien jest odebrać z samochodu kurierskiego za pomocą własnych, dostosowanych do tego celu urządzeń. Pojazd z zamówionym przez Klienta/Konsumenta Towarem, zaparkowany zostanie pod budynkiem wskazanym przez Klienta/Konsumenta w adresie dostawy (koszt dostawy nie zawiera usługi wniesienia, rozładunku, ani montażu zamówionego Towaru).

3.10. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty te są wskazane w trakcie wyboru sposobu dostawy i metody płatności za zamówienie, przed ostateczną akceptacją zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

3.11. Koszt dostawy kształtują się następująco:

 1. a) W przypadku zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty netto 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) – brutto 2460,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych), a długość Produktu po zapakowaniu nie przekracza 2,5 metra, koszt transportu wynosi netto 330,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści złotych) – brutto 405,90 zł (słownie: czterysta pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).
 2. b) W przypadku zamówienia opłacanego gotówką w formie pobrania przy odbiorze, którego wartość nie przekracza kwoty netto 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) – brutto 2460,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych), a długość Produktu po zapakowaniu nie przekracza 2,5 metra, koszt transportu wynosi netto 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) – brutto 430,50 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych i pięćdziesiąt groszy).
 3. c) W przypadku zamówienia, którego wartość przekracza kwotę netto 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) – brutto 2460,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych), a długość Produktu po zapakowaniu nie przekracza 2,5 metra, Sprzedawca zapewnia transport Produktu gratis – bez pobierania jakiejkolwiek opłaty z tytułu kosztów dostawy.
 4. d) W przypadku zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty netto 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – brutto 6150,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), a długość Produktu po zapakowaniu przekracza 2,5 metra, koszt transportu wynosi netto 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) – brutto 922,50 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy).
 5. e) W przypadku zamówienia, którego wartość plasuje się między kwotą netto 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – brutto 6150,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) oraz kwotą netto 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) – brutto 8610,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych), a długość Produktu po zapakowaniu przekracza 2,5 metra, koszt transportu wynosi netto 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych) – brutto 676,50 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt groszy).
 6. f) W przypadku zamówienia, którego wartość plasuje się między kwotą netto 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) – brutto 8610,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych) oraz kwotą netto 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – brutto 12 300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych), a długość Produktu po zapakowaniu przekracza 2,5 metra, koszt transportu wynosi netto 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) – brutto 430,50 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych i pięćdziesiąt groszy).
 7. g) W przypadku zamówienia, którego wartość przekracza kwotę netto 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – brutto 12 300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych), a długość Produktu po zapakowaniu przekracza 2,5 metra, Sprzedawca zapewnia transport Produktu gratis – bez pobierania jakiejkolwiek opłaty z tytułu kosztów dostawy.

3.12. Przed odebraniem przesyłki od Kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy od przesyłki i w obecności Kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się bezzwłocznie z Działem Obsługi Sklepu Internetowego www.logismarket.pl w celu zgłoszenia tego faktu i dokonania dalszych ustaleń.

3.13. Jeżeli odebrana przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a po jej rozpakowaniu Klient/Konsument stwierdził ubytek lub uszkodzenie Towaru, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Obsługę Sklepu Internetowego www.logismarket.pl, w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze od momentu otrzymania przesyłki. W takim wypadku, należy wypisać formularz reklamacyjny, po czym przesłać go do Działu Obsługi.

3.14. Roszczenia reklamacyjne zgłoszone przez Klientów/Konsumentów zostaną rozpatrzone niezwłocznie, przy czym termin nie będzie przekraczał 30 dni od dnia zgłoszenia.

3.15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w realizacji zamówienia wynikające z błędnego lub niedokładnego wskazania przez Klienta/Konsumenta adresu dostawy.

3.16. W przypadku, gdy Towar, za który Klient/Konsument dokona zapłaty lub Towar płatny w opcji „za pobraniem” nie zostanie przez Klienta/Konsumenta odebrany lub nie będzie możliwe jego dostarczenie pod wskazany przez Klienta/Konsumenta adres z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży, a Klient/Konsument może zostać obciążony wynikającymi z tych okoliczności rzeczywistymi kosztami transportu i przechowania.

 1. Magazynowanie

4.1. Klient/Konsument zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w umówionym ze Sprzedawcą terminie.

4.2. Jeżeli Klient/Konsument nie odbierze Towaru w terminie ustalonym ze Sprzedawcą, Sprzedawcy przysługuje prawo obciążenia Konsumenta/Klienta kwotą wynagrodzenia należnego za magazynowanie, w wysokości 1 zł brutto za dobę (koszt składowania Produktów wchodzących w skład całego zamówienia).

4.3. Po upływie 30 dni, od pierwszej ustalonej daty wydania Towaru, Sprzedawca może odstąpić od Umowy. W takim wypadku, Klient/Konsument może zostać obciążony w/w kosztami magazynowania.

 1. Chat z Konsultantem Działu Obsługi

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi/Konsumentowi funkcjonalność polegającą na możliwości dokonania bieżącej konsultacji z Pracownikiem Działu Obsługi poprzez tzw. Chat.

5.2. Za pośrednictwem Chatu, nie jest możliwe złożenie zamówienia lub zgłoszenie reklamacji.

5.3. Podczas korzystania z funkcjonalności Chat, Klient/Konsument jest zobowiązany do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym i/lub obraźliwym.

 1. Rękojmia

6.1. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę.

6.2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wady fizyczne bądź prawne Produktu z tytułu rękojmi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.3. Wada fizyczna, to niezgodność towaru z umową, w szczególności gdy:

- Produkt nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na jego przeznaczenie;

- Produkt nie ma właściwości, o których Konsument został zapewniony przez Sprzedawcę lub reklamę;

- Produkt nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

- Produkt został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

Wada prawna Produktu może polegać na tym, iż Produkt kupiony przez Konsumenta.

- jest własnością osoby trzeciej;

- jest obciążony prawem na rzecz osoby trzeciej;

- cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

6.4. Reklamacje Produktów mogą być składane do Działu Obsługi z użyciem formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa, drogą mailową pod adresem: shop@logismarket.pl, bądź pisemnie, na adres siedziby Sprzedawcy.

6.5. Sprzedawca, na podstawie przesłanych przez Konsumenta zdjęć może podjąć decyzję, iż w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, nie jest konieczne przesłanie przez Konsumenta Produktu do Sprzedawcy. Jeśli zgodnie z decyzją Sprzedawcy, rozpatrzenie przez Sprzedawcę reklamacji nie będzie możliwe na podstawie przesłanych przez Konsumenta zdjęć, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o konieczności odesłania Produktu na wskazany adres. Konsument zobowiązany jest dostarczyć towar wadliwy wraz z dowodem zakupu na adres wskazany przez Dział Obsługi, w terminie uzgodnionym z Działem Obsługi, chyba że ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania byłoby to nadmiernie utrudnione. W takim wypadku, Konsument jest obowiązany udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Towar winien być zabezpieczony na czas transportu zgodnie z instrukcją przekazaną przez Sprzedawcę.

6.6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszonej przez Konsumenta reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji. Sprzedawca w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta poinformuje Konsumenta o podjętej decyzji drogą mailową bądź pisemną.

6.7. Po przekazaniu decyzji o rozpatrzeniu reklamacji, w przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za zasadną, Sprzedawca zobowiązuje się w miarę możliwości do naprawy Produktu w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych. Jeśli naprawa będzie niemożliwa, Sprzedawca wymieni Produkt na nowy, wolny od wad.

6.8. Po dokonaniu naprawy Produktu, bądź po uznaniu zgłoszonej przez Konsumenta reklamacji za niezasadną, Sprzedawca niezwłocznie odeśle Produkt do Konsumenta.

6.9. Uprawnienia z tytułu rękojmi zostają całkowicie wyłączone w odniesieniu do Klientów.

6.10. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od dnia wydania Produktu.

6.11. Koszty dostawy wadliwego Produktu do Sprzedawcy pokrywa Sprzedawca.

 1. Gwarancja

7.1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.

7.2. Warunki gwarancji określa Sprzedawca. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują Klientowi/ Konsumentowi zgodnie z warunkami wskazanymi w treści niniejszego Regulaminu.

7.3. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 1 (jednego) roku. Gwarancja udzielana jest na materiał.

7.4. W czasie obowiązywania okresu gwarancyjnego, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy wad Towaru bądź wymiany uszkodzonych elementów na nowe.

7.5. Wszelkie wady Towaru zauważone przez Klienta/Konsumenta winny zostać niezwłocznie zgłoszone, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wykrycia, drogą mailową na adres shop@logismarket.pl bądź pisemnie, pocztą, na adres siedziby Sprzedawcy.

7.6. W celu zgłoszenia wady Towaru, Klient/Konsument może skorzystać z Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W zgłoszeniu powinny znaleźć się takie informacje jak: data zgłoszenia wady, dane Zgłaszającego, w tym, dane kontaktowe, dane Sprzedawcy, opis zaistniałej wady, informacja, kiedy wada została przez Klienta/Konsumenta zauważona, żądanie Klienta/Konsumenta, podpis. W miarę możliwości, należy dołączyć zdjęcia uszkodzonego Produktu.

7.7. Do reklamowanego Towaru, należy dołączyć dowód zakupu.

7.8. W razie uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca dokona naprawy wadliwego Produktu, a gdy nie będzie to możliwe, wymieni Produkt lub jego uszkodzoną część na nowy.

7.9. Procedura Rozpatrzenia Reklamacji:

 1. a) po otrzymaniu przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji wraz z dokumentacją fotograficzną, Sprzedawca przystąpi do analizy przesłanej dokumentacji. Jeśli na jej podstawie nie będzie możliwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca informuje, iż w celu rozpatrzenia reklamacji konieczne może okazać się odesłanie wadliwego Produktu bądź części Produktu do Sprzedawcy.
 2. b) po dokonaniu oględzin, wydana zostanie decyzja o przyjęciu reklamacji jako zasadnej bądź odrzuceniu reklamacji z uwagi na brak podstaw do jej uznania,
 3. c) decyzja, o odmowie uznania reklamacji zostanie przekazana Klientowi/Konsumentowi drogą mailową, bądź drogą pisemną w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji,
 4. d) w razie uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca dokona naprawy wadliwego Produktu, a gdy nie będzie to możliwe, wymieni Produkt lub jego wadliwą część na nowy,
 5. e) w razie uznania reklamacji za bezzasadną, Sprzedawca poinformuje Klienta/Konsumenta o tym fakcie i jeśli Produkt został uprzednio do Sprzedawcy przesłany, odeśle Produkt do Klienta/Konsumenta,
 6. Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta

8.1. Konsumentowi, zgodnie z zapisami ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Powyższe uprawnienie przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związano z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, iż nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego między innymi z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

8.2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego:

 1. a) drogą mailową shop@logismarket.pllub
 2. b) pocztą (na adres siedziby Sprzedawcy).

8.3. W celu spełnienia w/w wymogu, Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

8.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.5. Skutki odstąpienia przez Konsumenta od umowy są następujące:

 1. a) Sprzedawca prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 2. b) Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu do Sprzedawcy w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Produkt należy odesłać na adres wskazany przez Dział Obsługi wraz z dowodem zakupu,
 3. c) Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności, w tym, koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru, oferowanego przez Sprzedawcę),
 4. d) zwrot otrzymanych płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże, Sprzedawcy przysługuje prawo wstrzymania zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 5. e) Konsument poniesie koszty bezpośrednie zwrotu Towaru (koszty wysyłki), chyba, że Sprzedawca zaoferuje odbiór rzeczy od Konsumenta,

8.6. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeśli zwrócony przez Konsumenta Produkt, będzie w stanie wskazującym jego użytkowanie w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Sprzedawca może obciążyć Konsumenta kosztami zmniejszenia wartości rzeczy. W takim wypadku, wyżej wymienione koszty zostaną Konsumentowi przedstawione po otrzymaniu zwróconego Towaru, w terminie do 5 dni roboczych.

8.7. Zwrot otrzymanych płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne zaproponowane przez Sprzedawcę rozwiązanie. W każdym przypadku, Konsument nie poniesie żadnych opłat dodatkowych w związku ze zwrotem.

8.8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, zaprojektowana i wyprodukowana według indywidualnej specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 1. Ważne uwagi techniczne

9.1. Widniejąca w opisach Produktu wartość „obciążenia na poziom” wyrażana w kilogramach dotyczy ładunków równomiernie rozłożonych na każdym poziomie regałowym.

9.2. Zmiana ilości poziomów w regałach półkowych każdorazowo wpływa na zmianę maksymalnego obciążenia na poziom. Przy zmianie ilości poziomów standardowo dostępnych w regałach półkowych, konieczny jest kontakt z Działem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia maksymalnych obciążeń dopuszczalnych na jeden poziom regałowy.

9.3. W przypadku regałów paletowych jakakolwiek zmiana, modyfikacja rozmieszczenia poziomów nośnych lub rozbudowa instalacji bezwzględnie wymaga analizy technicznej oraz akceptacji Działu Obsługi Klienta Mecalux Shop.

9.4. Przed przystąpieniem do montażu konieczne jest zapoznanie się z załączoną do instalacji instrukcją montażu.

9.5. Wytrzymałość, stabilność oraz wypoziomowanie posadzki, na której zamontowane zostaną regały, musi zapewniać utrzymanie obciążenia przekazywanego przez regały i ładunki składowane na nich.

9.6. W przypadku regałów paletowych oraz regałów półkowych do ciężkich ładunków M7 grubość posadzki oraz jej charakterystyki geometryczne powinny zapewniać możliwość właściwego zakotwienia instalacji.

 1. Ochrona danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, adres e- mail: ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:

- wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także realizacją celów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w charakterze innych administratorów lub podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w tym jego podwykonawcy, podmioty z grupy Mecalux www.mecalux.pl/firma/grupa-na-rynku-swiatowym, podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługę: archiwizacji dokumentów, niszczenia dokumentów, usługi marketingowe, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 2. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego). Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.
 3. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 4. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.
 7. Postanowienia końcowe

11.1. Informacje oraz zdjęcia Produktów prezentowane na stronie Sklepu Internetowego Sprzedawcy pod adresem www.mecalux.pl oraz www.logismarket.pl podlegają ochronie praw autorskich. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania oraz prezentacji na innych stronach internetowych, bez uprzedniej i pisemnej zgody Sprzedawcy. Oferowane przez Sprzedawcę Produkty nie zawierają widocznych na fotografiach ozdób i innych przedmiotów, mających charakter wyłącznie poglądowy lub dekoracyjny. Sprzedawca informuje, iż zdjęcia Produktów zawartych na stronie internetowej są przykładowe i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

11.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu internetowego, a także dla poprawy ochrony praw osób nabywających Produkty ze sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

11.3. Sprzedawca informuje, iż Konsumentowi przysługuje prawo pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia jego roszczeń na zasadach dostępu do tych procedur.

Procedury dostępne są między innymi na stronach internetowych uprawnionych podmiotów takich jak np. Powiatowy Rzecznik praw konsumenta, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

 

 

 

 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 lipca 2022r.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Mecalux Sp. z o.o. (Sprzedawca) ul. L.Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice telefon: +48 22 307 84 98, adres e-mail: shop@logismarket.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt na adres: Mecalux Sp. z o.o. ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Wniosek o odstąpieniu od umowy lub wniosek reklamacyjny mogą Państwo złożyć z wykorzystaniem załączonych formularzy.

Wzór Formularza - Odstąpienie od Umowy

Wzór formularza zgłoszenia reklamacji