Warunki sprzedaży

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.logismarket.pl

Niniejszy Regulamin okresla zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym prowadzonym przez MECALUX Sp. z o.o.,(dalej: Mecalux) z siedziba:

ul. L. Wyczólkowskiego 125

44-109 Gliwice

e-mail: shop@logismarket.pl

tel. +48 22 307 84 98

Regulamin umieszczony jest na stronie internetowej www.logismarket.pl oraz jest przesylany Klientowi w formie zalacznika do wiadomosci e-mail.

 

DEFINICJE

Sprzedawca: MECALUX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. L. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, Wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 74934, numer NIP: 726-22-93-260, wysokość kapitału zakładowego: 73 381 000,00 PLN.

Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy ustaw przyznają zdolność prawną, nabywająca odpłatnie Towar oferowany do sprzedaży przez Sklep internetowy Logismarket, w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą bądź zawodową.

Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep internetowy: to umieszczony na stronie internetowej www.logismarket.pl sklep internetowy(oznaczony nazwą Logismarket) należący do sprzedawcy i prowadzony przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Dzial Obslugi: wydzielona komórka organizacyjna działająca w ramach struktur własnych Sprzedawcy, działająca w imieniu i na rzecz Sprzedawcy, której działania polegają na realizacji zamówień i promowaniu produktów Sprzedawcy.

Magazyn stacjonarny: magazyn będący własnością Sprzedawcy znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i będący punktem dystrybucji Towarów.

1. 44-109 Gliwice, ul. L. Wyczólkowskiego 125

2. 05-082 Blizne Laszczynskiego, ul. Warszawska 35D

3. 80-298 Gdansk, Nowatorów 25

Towar: produkt uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu, oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę.

Cena: wartość Towaru brutto podana przy każdym Towarze na stronie internetowej Sklepu. Ceny brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

Kurier: podmiot, który na zlecenie Sprzedawcy, Klienta/Konsumenta, dokonuje dostawy zamówionego Towaru do Klienta.

Koszt dostawy: wynagrodzenie ponoszone przez Klienta/Konsumenta związane z dostarczeniem Towarów zamówionych ze Sklepu do miejsca wyznaczonego przez Klienta/Konsumenta. W jego zakres wchodzą takie koszty jak: przygotowanie towaru do wysyłki, zabezpieczenie towaru, transport. Koszt dostawy nie zawiera usługi wniesienia, rozładunku, ani montażu zamówionego Towaru.

Zamówienie: czynność polegająca na wyrażeniu przez Klienta/Konsumenta woli zakupu Towaru za prezentowaną Cenę, bądź czynność polegająca na zaakceptowaniu przez Klienta/Konsumenta przedstawionej mu przez Sprzedawcę oferty, złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu i zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Umowa sprzedazy: wynikająca z realizacji Zamówienia umowa na zakup Towarów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem/Konsumentem, na warunkach przez nich określonych.

 

1.    Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym www.logismarket.pl, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

1.2. Dostawa Towarów zakupionych w Sklepie może być dokonana jedynie na terytorium Polski.

1.3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta/Konsumenta następujących wymagań technicznych:

a)    zastosowanie przeglądarek: Internet Explorer 8 lub wyższej, Mozilla Firefox oraz Google Chrome w wersjach najnowszych na dzień wejścia w życie niniejszego regulaminu,

b)    obsługa JavaScript, Java, ActiveX i Cookies,

c)     minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768.

1.4. Klient/Konsument ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.logismarket.pl, na której jest umieszczony. Na życzenie Klienta / Konsumenta regulamin sklepu internetowego Logismarket wraz ze wszystkimi załącznikami może być przesłany przez Dział Obsługi, w formie wskazanej przez Klienta / Konsumenta.

1.5. Klient/Konsument akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia.

1.6. 1.6. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta / Konsumenta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zamówienia dokonanego w sklepie internetowym Logismarket.

 

2.    Sprzedaz

2.1. Mecalux Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż Towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem sieci Internet, poczty elektronicznej.

2.2. Wszelkie zamówienia składane Sprzedawcy przez Klienta/Konsumenta wiążą się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta/Konsumenta na rzecz Sprzedawcy, oznaczonej ceny.

2.3. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. W/w ceny nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa Klient/Konsument chyba, że Sprzedawca zgodził się je ponieść po spełnieniu przez Klienta/Konsumenta określonych warunków, o których Sprzedawca poinformuje w/w przed złożeniem zamówienia. Koszty dostawy uzależnione są od gabarytów, wagi oraz wartości zamówionego towaru. O ich wysokości Klient/Konsument jest informowany w trakcie wyboru sposobu dostawy i metody płatności za zamówienie, przed ostateczną akceptacją zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

2.4. Zamawianie Towarów w Sklepie internetowym składa się z następujących etapów:

a)    dokonanie wyboru Towaru przez Klienta/Konsumenta;

b)    wybór sposobu dostawy i metody płatności;

c)     zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;

d)    potwierdzenie zakupu Towaru z obowiązkiem zapłaty poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”;

e)    potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę;

f)     rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

2.5. W terminie do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, Klient/Konsument otrzymuje wiadomość e-mail od Sprzedawcy, zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, wraz z numerem zamówienia, informacją o zamówionym Towarze, a także informacją o wartości zamówienia w tym kosztów dostawy. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi w następnym dniu roboczym, następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy.

2.6. Płatności w sklepie internetowym można dokonać:

a)    na podstawie faktury proforma dostarczonej Klientowi/Konsumentowi przez Dział Obsługi – w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, przed dostawą Towaru;

b)    gotówką w formie pobrania, jednocześnie z dostawą Towaru; z zastrzeżeniem zakupu produktów, których najdłuższy wymiar przekracza 2 m.

c)     karta kredytowa;

d)    za pomoca  serwisu PayPal;

e)    za posrednictwem serwisu Ayden obslugujacego platnosci online.

2.7. W przypadku wyboru przez Klienta/Konsumenta pierwszej opcji, o której mowa powyżej, w tytule przelewu należy zamieścić numer zamówienia, przesłany Klientowi/ Konsumentowi uprzednio drogą e-mailową przez Dział Obsługi.

2.8. Towar zostanie wydany w Magazynie stacjonarnym po otrzymaniu przez Sprzedawcę zapłaty. Towar zostanie wysłany pod wskazany przez Klienta/Konsumenta adres po otrzymaniu przez Sprzedawcę zapłaty bądź po otrzymaniu przez Sprzedawcę emailowej bądź pisemnej informacji, iż Klient/Konsument dokona zapłaty „za pobraniem”. Po wyborze przez Klienta/Konsumenta opcji płatności „za pobraniem”, należność za zamówienie należy uiścić kurierowi lub przedstawicielowi Sprzedawcy wydającemu Towar podczas odbioru przesyłki. Klient/Konsument zobowiązuje się zapewnić odbiór Towaru w miejscu wskazanym w zamówieniu lub odrębnie uzgodnionym ze Sprzedawcą w terminie odbioru lub dostawy wskazanym przez Sprzedawcę.

2.9. W przypadku, gdy Towar, za który Klient/Konsument dokona zapłaty lub Towar płatny w opcji „za pobraniem” nie zostanie przez Klienta/Konsumenta odebrany lub nie będzie możliwe jego dostarczenie pod wskazany przez Klienta/Konsumenta adres z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, Sprzedawca może od Umowy sprzedaży odstąpić, a Klient/Konsument może zostać obciążony wynikającymi z tych okoliczności rzeczywistymi kosztami transportu, przechowania itp.

2.10. Klient/Konsument na każdym etapie realizacji zamówienia może sprawdzić stan jego realizacji poprzez logowanie się do panelu dostępnego na stronie internetowej: www.logismarket.pl.

2.11. Klient/Konsument może skontaktować się z Działem Obsługi Sklepu Internetowego www.logismarket.pl w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 – 16:00, dzwoniąc na wskazany numer telefonu, tj. (22) 307 84 98 lub komunikując się przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej, bądź pod adresem e-mail Działu Obsługi, tj. shop@logismarket.pl.Koszt połączenia – według stawek Operatora, z którego korzysta Klient/Konsument.

2.12. Sprzedawca może od umowy odstąpić, w przypadku, gdy na jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia lub Umowy, nawiązanie kontaktu z Klientem/Konsumentem w celu wykonania zamówienia lub Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę nie będzie możliwe, pomimo kilkukrotnej próby nawiązania kontaktu przez Dział Obsługi w ciągu 3 dni roboczych, następujących od pierwszej próby kontaktu z Klientem/Konsumentem.

2.13. Nieopłacenie zamówienia przez Klienta w ciągu 3 dni roboczych następujących po dniu potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia, zostanie uznane za odmowę spełnienia świadczenia ze strony Klienta. Sprzedawca nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego.

2.14. Podczas zakupów w Sklepie Internetowym nie zostaną uwzględniane jakiekolwiek przywileje związane z uczestnictwem w programach lojalnościowych organizowanych przez Sprzedawcę, poza Sklepem Internetowym.

 

3.    Dostawa i czas realizacji

3.1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia na rzecz Klienta/Konsumenta Towaru wolnego od wad fizycznych oraz prawnych.

3.2. Klient/Konsument składający zamówienie może wybrać następujące sposoby dostawy towarów:

a)    przesylka kurierska zorganizowana przez Klienta/Konsumenta,

b)    przesylka kurierska zorganizowana przez Sprzedawce,

c)     odbiór osobisty we wskazanym magazynie stacjonarnym.

3.3.    Standardowy czas realizacji zamówienia jest podany dla każdego Towaru indywidualnie, w karcie produktu na stronie internetowej www.logismarket.pl. Dla zamówienia złożonego z więcej niż jednego produktu, termin realizacji zamówienia jest określony poprzez produkt z najdłuższym terminem realizacji.

3.4. W przypadku czasowej niedostępności Towaru, czas realizacji zamówienia nie przekroczy 35 dni roboczych. O czasowej niedostępności towaru Klient/Konsument zostanie niezwłocznie poinformowany przez Dział Obsługi.

3.5. W przypadku złożenia zamówienia, z wykorzystaniem płatności „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia.

3.6. Wszystkie przesyłki niedostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 30 kg są dostarczane do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki, Klient/Konsument winien jest odebrać z samochodu kurierskiego za pomocą własnych urządzeń. Pojazd z zamówionym przez Klienta/Konsumenta Towarem, dostarczony zostanie pod budynek wskazany w adresie dostawy (koszt dostawy nie zawiera usługi wniesienia, rozładunku, ani montażu zamówionego Towaru).

3.7. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty te są wskazane w trakcie wyboru sposobu dostawy i metody płatności za zamówienie, przed ostateczną akceptacją zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

3.8. Przed odebraniem przesyłki od Kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności Kuriera sporządzić protokół szkód oraz skontaktować się bezzwłocznie z Działem Obsługi Sklepu Internetowego www.logismarket.pl w celu dokonania wyjasnien.

3.9. Jeżeli odebrana przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a po jej rozpakowaniu Klient/Konsument stwierdził ubytek lub uszkodzenie Towaru, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Obsługi Sklepu Internetowego www.logismarket.pl, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od momentu otrzymania przesyłki. W takim wypadku, należy wypisać formularz reklamacyjny, po czym przesłać go do Działu Obsługi.

3.10. Roszczenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone niezwłocznie, przy czym termin nie będzie przekraczał 14 dni, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2014r. o prawach konsumenta.

3.11.      Mecalux nie ponosi odpowiedzialnosci za niedostarczenie towaru lub opóznienie w dostarczeniu Towaru lub realizacji zamówienia, wynikajace z blednego lub niedokladnego adresu dostawy, wskazanego przez Klienta/Konsumenta.

 

4.    Magazynowanie

4.1. Klient/Konsument zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru niezwłocznie, w umówionym ze Sprzedawcą terminie.

4.2. Jeżeli Klient/Konsument nie odbierze Towaru w terminie ustalonym ze Sprzedawcą, Sprzedawcy przysługuje prawo obciążenia Konsumenta/Klienta kwotą wynagrodzenia należnego za magazynowanie, w wysokości 1 zł brutto za dobę.

4.3. Po upływie 30 dni, od pierwszej ustalonej daty wydania Towaru, umowa może zostać przez Sprzedawcę rozwiązana. Klient/Konsument może zostać obciążony w/w kosztami magazynowania.

 

5.    Rekojmia

5.1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Towarów bez wad.

5.2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, za wady fizyczne bądź prawne Towaru z tytułu rękojmi, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

a)    Wada fizyczna, to niezgodność towaru z umową, w szczególności gdy:

-         TTowar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć,

-         Towar nie ma wlasciwosci, o których Konsument zostal zapewniony przez Sprzedawce lub reklame,

-         Towar nie ma właściwości, o których Konsument został zapewniony przez Sprzedawcę lub reklamę,

-         Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę,

-         Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

b)    Wada prawna może polegać na tym, iż Towar kupiony przez Konsumenta

-         jest własnością osoby trzeciej,

-         jest obciążony prawem osoby trzeciej,

-         cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

5.3. Reklamacje dotyczące Towaru mogą być składane do Działu Obsługi z użyciem formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa, drogą mailową pod adresem: shop@logismarket.pl, bądź pisemnie, na adres siedziby Sprzedawcy.

5.4. Konsument zobowiązany jest dostarczyć towar wadliwy wraz z dowodem zakupu na adres wskazany przez Dział Obsługi, w terminie uzgodnionym z Działem Obsługi. Towar winien być zabezpieczony na czas transportu zgodnie z instrukcją przekazaną przez Sprzedawcę.

5.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszonej przez Konsumenta reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji. Sprzedawca w ciągu 14 dni poinformuje Konsumenta o podjętej decyzji drogą mailową bądź pisemną.

5.6. Po przekazaniu decyzji o rozpatrzeniu reklamacji, w przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za zasadną, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy Towaru w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych.

5.7. Po dokonaniu naprawy Towaru, bądź po uznaniu zgłoszonej reklamacji za niezasadną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Towar do Konsumenta.

5.8. Uprawnienia z tytułu rękojmi zostają wyłączone w odniesieniu do Klientów.

5.9. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od dnia wydania Towaru.

5.10. Koszty dostawy wadliwego Towaru do Sprzedawcy pokrywa Sprzedawca.

6.    Gwarancja

6.1. Warunki gwarancji określa Sprzedawca. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują Klientowi i Konsumentowi zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej, oraz postanowieniami wskazanymi w treści niniejszego Regulaminu.

6.2. Uregulowania dotyczące Konsumenta.

a)    Sprzedawca udziela gwarancji, zgodnie z kartą gwarancji dołączoną do zamówionego Towaru,

b)    w czasie obowiązywania okresu gwarancyjnego, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy wad Towaru, z uwzględnieniem postanowień znajdujących się w kartach gwarancyjnych,

c)     wszelkie wady Towaru zauważone przez Konsumenta winny zostać niezwłocznie zgłoszone, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady, drogą e-mailową na adres shop@logismarket.pl bądź pisemnie, pocztą, na adres siedziby Sprzedawcy,

d)   w celu zgłoszenia wady Towaru, Konsument może skorzystać z Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W zgłoszeniu Konsument winien zamieścić takie informacje jak: data zgłoszenia wady, dane Zgłaszającego, w tym, dane kontaktowe, dane Sprzedawcy, opis zaistniałej wady, informacja, kiedy wada została przez Konsumenta zauważona, żądanie Konsumenta, podpis,

e)    do reklamowanego Towaru, Konsument winien dołączyć dowód zakupu.

6.3. Uregulowania dotyczące Klienta

a)    Sprzedawca udziela gwarancji, zgodnie z kartą gwarancji, dołączoną do zamówionego Towaru,

b)    wszelkie zauważone przez Klienta wady Towaru, Klient winien zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni od daty wykrycia wady, drogą emailową na adres: shop@logismarket.pl, bądź pocztą, na adres siedziby Sprzedawcy,

c)     w celu zgłoszenia wady Towaru, Klient może skorzystać z Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W zgłoszeniu Klient winien zamieścić takie informacje jak: data zgłoszenia wady, dane Zgłaszającego, w tym, dane kontaktowe, dane Sprzedawcy, opis zaistniałej wady, informacja, kiedy wada została przez Klienta zauważona, żądanie Klienta, podpis,

d)    do reklamowanego Towaru, Klient winien dołączyć dowód zakupu.

6.4. Procedura Rozpatrzenia Reklamacji w odniesieniu do Konsumentów i Klientów.

a)    po otrzymaniu przez Sprzedawcę wadliwego Towaru, Sprzedawca przystąpi do oględzin Towaru,

b)    po dokonaniu oględzin, wydana zostanie decyzja o przyjęciu reklamacji jako zasadnej bądź odrzuceniu reklamacji,

c)     decyzja, o której mowa w punkcie 6.4. podpunkt b) zostanie przekazana Konsumentowi lub Klientowi drogą mailową, bądź drogą pisemną w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji,

d)    w razie uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca dokona naprawy wadliwego Towaru, a gdy nie będzie to możliwe, wymieni Towar na nowy,

e)    w razie uznania reklamacji za bezzasadną, z uwzględnieniem punktu 6.3.3. Sprzedawca odeśle Towar do Klienta/Konsumenta,

f)     Sprzedawca informuje, iż w celu rozpatrzenia reklamacji konieczne może okazać się odesłanie wadliwego Towaru bądź części Towaru do Sprzedawcy.

 

7.    Prawo odstapienia od umowy

7.1. Konsumentowi, zgodnie z zapisami ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

7.2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego faksem (nr: 32 331 69 67), drogą mailową (shop@logismarket.pl), bądź wysłanego pocztą (na adres siedziby Sprzedawcy). W celu spełnienia w/w wymogu, Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, a także dostępnego na stronie internetowej www.logismarket.pl. W przypadku skorzystania z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

7.3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.4. Skutki odstąpienia przez Konsumenta od umowy są następujące:

a)    Sprzedawca prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

b)    Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności, w tym, koszty dostarczenia rzeczy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru, oferowanego przez Sprzedawcę),

c)     zwrot otrzymanych płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże, Sprzedawcy przysługuje prawo wstrzymania zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w przypadku, gdy Sprzedawca nie zaproponował, iż odbierze rzecz od Konsumenta,

d)    po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy, rzecz należy odesłać lub przekazać na adres wskazany przez Dział Obsługi w momencie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wraz z dowodem zakupu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Towar winien być zabezpieczony na czas transportu zgodnie z instrukcją przekazaną przez Sprzedawcę,

e)    Konsument poniesie koszty bezpośrednie zwrotu Towaru (w tym, koszt właściwego zapakowania towaru na czas transportu oraz koszty wysyłki), chyba, że Sprzedawca zaoferuje odbiór rzeczy od Konsumenta,

f)     Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z Towaru w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, w ramach zwykłego zarządu. Jako zwykły zarząd rozumie się takie zapoznanie Konsumenta z Towarem, jakie miałoby miejsce przy zapoznaniu się z Towarem w Magazynie Sprzedawcy. W/w koszty zostaną Konsumentowi przedstawione po otrzymaniu zwróconego Towaru, w terminie do 5 dni roboczych,

g)    zwrot otrzymanych płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne zaproponowane przez Sprzedawcę rozwiązanie. W każdym przypadku, Konsument nie poniesie żadnych opłat dodatkowych w związku ze zwrotem.

 

8.    Ochrona danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

8.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mecalux Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice, ochrona.danych@mecalux.com („Administrator”).

8.2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:

- wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8.3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty z grupy Mecalux oraz podwykonawcy Administratora wykonujący usługi na jego rzecz.

8.4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego).

8.5. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.

8.6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

8.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem.

 

9.    Postanowienia koncowe

9.1. Informacje oraz zdjęcia Towarów prezentowane na stronie Sprzedawcy pod adresem www.mecalux.pl oraz www.logismarket.pl podlegają ochronie praw autorskich. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania oraz prezentacji na innych stronach internetowych. Oferowane przez Sprzedawcę Towary nie zawierają widocznych na fotografiach ozdób i innych przedmiotów, mających charakter wyłącznie poglądowy lub dekoracyjny. Sprzedawca informuje, iż zdjęcia Towarów zawartych na stronie internetowej są przykładowe i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

9.2. Mecalux zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu internetowego, a także dla poprawy ochrony praw użytkowników. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

9.3. Sprzedawca informuje, iż Konsumentowi przysługuje prawo pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia jego roszczeń na zasadach dostępu do tych procedur.

 

 

 

 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018

 

 

Zalacznik nr 1

Wzór formularza zgloszenia reklamacji dla Konsumenta

 

 

Reklamacja z tytulu rekojmi / gwarancji*

 

 

Data zgloszenia reklamacji:             ……………………………………………………….

  1. Dane zglaszajacego:                       ……………………………………………………….

                                                                                                                       (imie i nazwisko)

                                                                 ……………………………………………………….

                                                                                                                    &nb