HYDRON

Przedsiębiorstwo prywatne. Przed­mio­tem dzia­łal­no­ści firmy jest hydrau­lika siłowa, a także tech­niki prze­pływu mediów.

Złotów, Polska

O firmie HYDRON

HYDRON jest pry­wat­nym przed­się­bior­stwem dzia­ła­ją­cym w branży hydrau­liki siło­wej. Głów­nym przed­mio­tem dzia­łal­no­ści firmy jest hydrau­lika siłowa, a także tech­niki prze­pływu mediów.

Nasza oferta han­dlowa obej­muje:

  • Stal auto­ma­towa ( ołowiowa )
  • Zaku­cia hydrau­liczne
  • Złączki hydrau­liczne
  • Węże hydrau­liczne
  • Zakute prze­wody hydrau­liczne
  • Szyb­ko­złą­cza hydrau­liczne
  • Zawory hydrau­liczne
  • Zaci­skarki do prze­wo­dów
  • Rury hydrau­liczne
  • Pod­kładki miedziane

Tuleje do zaci­ska­nia przewodów

Ofe­ru­jemy tuleje zaci­skowe do wszel­kiego typu prze­wo­dów hydrau­licz­nych i nie tylko : 1SN, 2SN1SC, 2SC, 4SP, 4SH, 6SH oraz wielu innych. Wszyst­kie tuleje są wyża­rzane oraz speł­niają mię­dzy­na­ro­dowe standardy.

Koń­cówki do prze­wo­dów hydraulicznych

Sze­roki zakres koń­có­wek do zaci­ska­nia prze­wo­dów hydrau­licz­nych. Koń­cówki pro­du­ko­wane są według mię­dzy­na­ro­do­wych stan­dar­dów takich jak : SAE, ISO, DIN, DOT oraz JIS. Ist­nieje rów­nież moż­li­wość wyko­na­nia zakuć według spe­cy­fi­ka­cji klienta.

Złączki hydrau­liczne

Wszel­kiego typu złączki hydrau­liczne z gwin­tami BSP, JIC, NPT, SAE, ORFS, metrycz­nymi. Gwinty zewnętrzne, wewnętrzne, pro­ste, reduk­cje, trój­niki, czwór­niki, kolanka, złączki gro­dziowe, nakrętki, pier­ście­nie zaci­na­jące, korki gwin­to­wane, koń­cówki kuli­ste, prze­ciw­na­krętki, tuleje różnicowe.

Węże hydrau­liczne

W sprz­daży posia­damy sze­roki zakres węży hydrau­licz­nych 1SN (jed­no­oplo­towe), 2SN (dwu­oplo­towe), 4SP, (czte­ro­oplo­towe), 4SH, węże do kli­ma­ty­za­cji i inne. Zakres śred­nic od DN05 doDN50. W ofer­cie posia­damy rów­nież osłony tek­stylne na węże.

Szyb­ko­złą­cza hydrauliczne

Róż­nego rodzaju szyb­ko­złą­cza hydrau­liczne z gwin­tami wewnętrz­nymi, zewnętrz­nymi ( calowe i metryczne ) Typy ofe­ro­wa­nych szyb­ko­złą­czy : EURO, sucho­od­ci­na­jące, grzyb­kowe, skrę­cane, motyl­kowe, szyb­b­ko­złą­cza w wer­sji LONG. W ofer­cie posia­damy rów­nież pla­sti­kowe zatyczki do szybkozłączy.

Dokumenty do pobrania

Polecane firmy w kategorii Automatyka i Robotyka

.C-CTU-2709260238