REGULAMIN PROMOCJI „BLACK FRIDAY”

 

 1. Informacje ogólne:
  1. Organizatorem promocji jest Mecalux spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
   44-109 Gliwice, ul. Wyczółkowskiego 125 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
   X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000074934,
   NIP: 726-22-93-260, Wysokość kapitału zakładowego 73 381 000,00 zł,
   : +48 (32) 331 69 66, fax: +48 (32) 331 69 67.
  2. Promocja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Ofertą promocyjną zostały objęte wyłącznie regały paletowe oferowane na stronie internetowej www.logismarket.pl przez firmę Mecalux Sp. z o.o.
  4. Niniejszy regulamin określa jedynie warunki promocji „BLACK FRIDAY” dla Klientów firmy Mecalux. Warunki sprzedaży towarów są uregulowane w Regulaminie Logismarket dostępnym na życzenie Klienta w siedzibie Mecalux sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.logismarket.pl.

 

 1. Warunki promocji:
  1. Oferta promocyjna „Black Friday” jest kierowana do Klientów Logismarket za pośrednictwem strony internetowej www.logismarket.pl.
  2. Oferta ta uprawnia do dokonania zakupu produktów w niej wymienionych, w specjalnych cenach określonych w niniejszej ofercie.
  3. Promocja dotyczy jedynie zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego www.logismarket.pl.
  4. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez
   Mecalux sp. z o.o. w danym momencie. Klient ma prawo wybrać, czy chce zakupić towar po cenie promocyjnej oferowanej w danym momencie przez Mecalux Sp. z o.o. na stronie internetowej www.
   logismarket.pl, czy też w cenie promocyjnej gwarantowanej po podaniu informacji o możliwości skorzystania z Wakacyjnej Oferty Specjalnej.
  5. Oferta promocyjna powoduje obniżenie wyłącznie ceny towaru i nie obejmuje kosztów dostawy, których wysokość pozostaje bez zmian. Warunki dostawy określone są w punkcie IV.1. niniejszego regulaminu.
  6. Promocja obowiązuje od 24.11.2017 do dnia 27.11.2017 roku albo do wyczerpania zapasów.

 

 • Forma płatności
  1. Płatności w sklepie internetowym można dokonać:
   • na podstawie faktury proforma dostarczonej Klientowi przez Dział Obsługi – w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, przed dostawą Towaru;
   • kartą kredytową;
   • za pomocą serwisu PayPal.

 

 1. Koszt dostawy
  1. Koszt dostawy zakupionego Towaru, którego najdłuższy element nie przekracza długości
   2,5m wynosi:
   • dla zamówień o wartości poniżej 1 845,00 zł brutto (1 500,00 zł netto), koszt dostawy wynosi 246,00 zł brutto (200,00 zł netto),
   • dla zamówień o wartości powyżej 1 845,00 zł brutto (1 500,00 zł netto) wysyłane są na terenie Polski na koszt Mecalux Sp. z o.o., bez pobierania od Klienta jakiejkolwiek opłaty (wysyłka gratis).
  2. Koszt dostawy zakupionego Towaru, którego najdłuższy element przekracza długość 2,5m wynosi:
   • dla zamówień o wartości poniżej 6 150,00 zł brutto (5 000,00 zł netto), koszt dostawy wynosi 738,00 zł brutto (600,00 zł netto),
   • dla zamówień o wartości między 6 150,00 zł brutto (5 000,00 zł netto), a 8 610,00 zł brutto (7 000,00 zł netto), koszt dostawy wynosi 492,00 zł brutto (400,00 zł netto),
   • dla zamówień o wartości między 8 610,00 zł brutto (7 000,00 zł netto), a 12 300,00 zł brutto (10 000,00 zł netto), koszt dostawy wynosi 246,00 zł brutto (200,00 zł netto),
   • dla zamówień o wartości powyżej 12 300,00 zł brutto (10 000,00 zł netto) wysyłane są na terenie Polski na koszt Mecalux Sp. z o.o., bez pobierania od Klienta jakiejkolwiek opłaty (wysyłka gratis).
  3. Koszt dostawy nie obejmuje montażu towaru.
  4. Na etapie składania zamówienia Klient ma możliwość wskazania własnej firmy spedycyjnej, która odbierze zamówiony towar od Mecalux sp. z o.o. i dostarczy Klientowi. Klient ma również możliwość odbioru osobistego w wybranym przez Klienta w momencie składania zamówienia, magazynie Mecalux sp. z o.o.:
   • 44-109 Gliwice; ul. Wyczółkowskiego 125
   • 80-298 Gdańsk; ul. Nowatorów 25

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące przebiegu promocji, można zgłaszać w formie pisemnej na adres Mecalux sp. z o.o., ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice bądź drogą elektroniczną na adres mailowy: shop@logismarket.pl z dopiskiem „Reklamacja – Promocja Black Friday” przez cały czas trwania promocji.
  2. Zgłoszenie uwag powinno zawierać nazwę promocji, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis zastrzeżenia oraz określenie żądania.
  3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
  4. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie za pośrednictwem listu poleconego na adres korespondencyjny Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym bądź na adres mailowy Klienta, z którego została wysłana reklamacja.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji, zastosowanie mają postanowienia REGULAMINU LOGISMARKET dostępnego na życzenie Klienta w siedzibie Mecalux Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej: www.logismarket.pl.